ކޮނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކޮނޑު
Diagram of the human shoulder joint
Capsule of shoulder-joint (distended). Anterior aspect.
Latin articulatio humeri
Gray's subject #81 313
Dorlands/Elsevier a_64/12161240
Diagram of the human shoulder joint, posterior view

ކޮނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Shoulder / shoulder joint)އަކީ ދެއަތް ހަށިގަނޑާ ގުޅުވާދޭ މަގާމެވެ. ކޮނޑު އުފެދިފައިވަނީ މައިގަނޑު 3 ކަށި ގަނޑެއް ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ ކޮނޑުކަށި(Clavicle)، ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު(Scapula) ، އަދި މުލައްދަނޑި ކަށިގަނޑު (Humerus) އެވެ. ހަމަމިހެން ކޮނޑު އުފެދުމުގައި މިބުނި ކަށިތަކާއި ގުޅިފައިވާ ލިގަމެންޓް ތަކާއި، ޓެންޑަން ތަކާއި، އަދި މަސްތައް ޝާމިލް ވެއެވެ.

އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިއްޙީ މައްސަލަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިބަސް، ކޮނޑު
ވިކިޝަނަރީ، މިނިވަން ރަދީފު އިން ބައްލަވާލައްވާ!.