ޢަބުދުﷲ ނަޞީރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ އަބުދުﷲ ނަޞީރު

ޑރ ޢަބުދުﷲ ނަޞީރު އަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ ޢަބުދުﷲ ނަޞީރު މިހާރު ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް ގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމްގައެވެ.