ޢަބުދުﷲ ނަޞީރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވީ ކެނެޑާގެ ޑެލްހައުސީ ޔުނިވަރސިޓީގައި، ބަޔޯލޮޖީގެ ރޮނގުން 2003 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް ގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަމާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު އަދާކުރައްއިފައެވެ.