ނިޔަނދުރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ނިޔަނދުރު

ނިޔަނދުރު(ސައިންޓިފިކް ނަން: Citrus medica)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Citron )އަކީ ލުނބޮޔަށްވުރެ ތޮށިގަނޑުބޯ، ތޮށިގަނޑުގައި ފިތްހުންނަ، މެދުވަރު ފަޅޮލުގެ ބޮޑުމިނުގެ ހުތްމޭވާއެއް، މިއީ ކާއިރުމީރު އެކަމަކު ފަހުން ހިތިރަހަލާ އެއްޗެކެވެ.