މަތިމަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އާދައިގެ މަތިމަހެއް ހުރި މީހެއް.

މަތިމަހަކީ މަތީ ތުންފަތުގެ މަތީގައި ފަޅާ އިސްތައްޓެވެ.