ފުޅަނގި އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ނަރުވާ ފުޅަނގި

ފުޅަނގި އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Exocoetidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: flying fishes) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 2 ވައްތަރެއްގެ ފުޅަންގެވެ.

ކޮލި އާއިލާގައި ތަފާތު 9 ޖީނަސް އަކުން 50 ވައްތަރުގެ ފުޅަނގި ހިމެނެއެވެ.