Jump to content

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތަކީ 1997 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ދަށުން ހިންގާ މެރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފަައިވާ ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގައި އުޅޭ ހުރިހާ މަސްމަހާ މެއްސެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އެގޮތުން އެފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.


މިޔަރު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހިބަރު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރޮނޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފަތިރޮނޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަނޑުމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފުޅަނގި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ހަނދި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދަންބޮޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކާޅު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ތަފާތު މަސްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަނޑުއުނިޔަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިދަ ފުންނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފުންނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ވެންފުންނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އަލަތަނޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ގާބޯ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކޮކާމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަޅުއޮށް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކޮލި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގޮނު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ތެޔޮމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކަނޑު ގުރުވަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިޔަލަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އައްޓަމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބޯދި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފަންހާމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އޮނުގަނޑުތޮޅި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ވެނުބަނޑޭރި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ތާވަޅަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބޮއްމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ރެހި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފާނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބިބީ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ރަތްމަސް އަދި މުގުރާން އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ނިލަމެހި އަދި މުރަކަ މަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ހިކާ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]