Jump to content

ރޮނޑު އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ރޮނޑުގެ ވައްތަރެއް

ރޮނޑު އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Balistidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Triggerfish) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ. މިއީ އިންޑޯ ޕެސިފިކް، އެޓްލާންޓިކް، އަދި މެދުތެރޭ ކަނޑުގައި އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައވާ މަހުގެ އާއިލާ އެކެވެ. މިއާއިލާގެ މަސް 1 ފޫޓާއި 2.5 ފޫޓާއި ދެމެދުގެ ބޮޑުމިނަކަށް ބޮޑުވާކަމަށް ވެއެވެ.


ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 14 ވައްތަރެއްގެ ކޮއްޔެވެ.

ގެލެރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]