ކަޅުހުއްތުމޭވާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކަޅުހުއްތުމޭވާ
ކަޅުހުއްތުމޭވާ
ގަހުގައި މޭވާ އަޅާފައި.
ކަޅުހުއްތުމޭވާ
އިނގިރޭސި ނަންPond Apple
މޭވާކަޅުހުއްތުމޭވާ
ސައިންޓިފިކް ނަން(Annona glabra)
ކަޅުހުއްތުމޭވާ

ކަޅުހުއްތުމޭވާ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Annona glabra)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Pond-apple)އަކީ މޭވާގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ފޮނި، މީރު މޭވާއެކެވެ. މިމޭވާގައި ކާން ބޭނުންކުރަނީ އެތެރޭގައި އޮންނަ އޮށްތަކުގެ ބޭރުގައި އޮންނަބައެވެ. މިގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ފަނި ގިރުމަށެވެ. މިއީ ދެކުނު އޭޝިޔާއާއި، ވެސްޓް އިންޑީޒް އަދި އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ގަހެކެވެ. ކަޅުހުއްތު މޭވާ ގަސް އާންމުކޮށް ހެދެނީ 12-10 މީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނަށެވެ.