Jump to content

ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު ނުވަތަ ބޮބިފަޅި އަކީ ބުރަކަށީގައި ދެ ކޮނޑުގެ ތިރިން ދެފަޅީގައި އިންނަ ދެކަށިގަނޑެވެ. ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު ދެކަށިގަނޑަކާއި ގުޅިފައި ވެއެވެ. އެއީ މުލައްދަނޑި ކަށިގަނޑު، އަދި ކޮނޑުކަށިގަނޑު އެވެ. މިބުނި ކަށިގަނޑުތައް ގުޅިގެން ކޮނޑު އުފެދުމުގައި ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު ބައިވެރި ވެއެވެ.