Jump to content

ރިހަ ތޮޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިގު ތޮޅި މެދުގައި

ރިހަ ތޮޅި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Vigna unguiculata)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cow pea)އަކީ ރިހަ ކެއްކުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތޮޅި ތަކެވެ. ރިހަ ތޮޅީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައިގަނޑު ހަތަރު ވައްތަރެއްގެ ތޮޅި ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ވައްތަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ލޫބިޔާ