މަރިޔަމް ނިޝާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މަރިޔަމް ނިޝާ

މަރިޔަމް ނިޝާ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ދިވެހި ތަފާތު އެތައް ފިލްމްތަކެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ވީޑިއޯ ލަވަތަކާއި، ޓީވީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ތަކުން ވެސް ނިޝާގެ ހުނަރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.


އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރިޔަމް ނިޝާ ވަނީ މިހާތަނަށް 3 ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި 3 ކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރިޔަމް ނިޝާ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނިކުތީ ވީޑިއޯ ލަވަ ގެންދަންޏާ ގެންދަންވާށޭ، މިވީޑިއޯ ލަވައިންނެވެ. ކުރިން ދިވެހި ޓީވީ އިން ރޯދަމަހު ދެއްކި ލަވަ ޕްރޮގްރާމް މަހުރަބު ގައި ބައިވެރިވެ، މަލިކު މުޙައްމަދު އާއެކު ނިޝާ އެކްޓް ކުރި މިލަވަ އެޕްރޮގްރާމްގެ 1 ވަނަ ލަވަޔަށް ވެސް ހޮވުނެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނިޝާ އަށް ނިކުމެވުނީ މިގޮތުގެ މަތީންނެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރިޔަމް ނިޝާ ވަނީ ތަފާތު އެތައް ފިލްމް ތަކެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. މިގޮތުން ނިޝާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރޭގައި 1993 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ޑައިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ރަފީޢުގެ ޙައްގު، 1995 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ފަރިވާ ފިލްމްސް ގެ ދުޝްމަން، 1999 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ނަތީޖާ، ޑައިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަހުލާގެ ފަހުނޭވާ،ޒުލޭޚާ، ނާއުއްމީދު، ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ،ގުރުބާނީ،ނިބޫ،އެދިއެދި ހޯދީމޭ، ހިމޭން ދުނިޔެ ބިރު، ފަދަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.


 • ދުޝްމަން
 • ނަތީޖާ
 • ފަހު ނޭވާ
 • ނާއުއްމީދު
 • ގިނިހިލަ
 • ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ
 • ޒުލޭޚާ
 • ޙައްގު
 • މަޖުބޫރު ލޯބި
 • ބާރައިގެ ފަސް - 2009
 • ލޯބީގަ އަނިޔާ
 • ނިބޫ
 • ބިރު
 • އެދިއެދި ހޯދީމޭ
 • ހިމޭން ދުނިޔެ
 • ގުރުބާނީ
 • ހިތި ނިމުން
 • ސަނދުރަވިރޭ
 • ސަނދުރަވިރޭ 2
 • އޭނާ
 • ކޭމާރޓް


ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ތަކަށް ބަލާއިރު މަންޒިލް، ރޭޝަމް، ކައްތިރި، ކުޅޭ ބޭބެ، ފަދަ ޑްރާމާ ތައް ހިމެނެއެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ - މަރިޔަމް ނިޝާ- ޙައްގު - ދެވަނަ ގައުމީ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް - 1997


އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]