ގްރޯޘް ހޯރމޯން ރިލީސިންގ ހޯރމޯން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގްރޯޘް ހޯރމޯން ރިލީސިންގ ހޯރމޯން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Growth hormone releasing hormone) އަކީ ސިކުނޑިގެ ތެރޭގައިވާ ހައިޕޯތަލަމަސް ގައި އިންނަ އާކުއޭޓް ނިއުކްލިއަސް(Arcuate nucleus) އިން އުފައްދައި ދޫކުރާ 44 އަމިނޯ އެސިޑް އެކުލެވޭ ޕެޕްޓައިޑް ހޯރމޯން އެކެވެ. މިހޯރމޯން އަކީ އެންޓީރިއޯ ޕިޓޫއިޓަރީ ލޯބް އިން ގްރޯޘް ހޯރމޯން ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ހޯރމޯން އެކެވެ. މިހޯރމޯން އަށް ކިޔައިއުޅޭ އެހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ގްރޯޘް ހޯރމޯން ރިލީސިންގ ފެކްޓަރ(GRF/GHRF) އަދި ސޯމަޓަކްރިނިން(Somatocrinin) ފަދަ ނަންތައް ހިމެނެއެވެ.