މައި ޞަފްޙާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ!
މިއެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3,021 އެވެ.ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު . ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު

މިއަދަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު

ފަންވަތް:Featured picture/2022-11-19

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ނޮވެމްބަރު މަސް

  • 01 ނޮވެމްބަރު - 1800 :- ވައިޓް ހައުސްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ ރައީސެއް ދިރިއުޅުއްވުން (ޖޯން އެޑަމްސް).
  • 02 ނޮވެމްބަރު - 1963 :- ކިލެގެ ބުރުޒު، އަދި ބޮޑުކިބާ ކުޅިބަލާގެ ނަގަން ފެށުން.
  • 03 ނޮވެމްބަރު - 1988 :- ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް އަރައި މާލޭގެ އަމަން އަމާންކަން ނަގާލުން.
  • 05 ނޮވެމްބަރު - 1965 :- ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ރާއްޖެވުން.
  • 05 ނޮވެމްބަރު - 1980 :- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރުމުން އަލުން ރާވައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ހުޅުވުން.
  • 15 ނޮވެމްބަރު - 1971 :- ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއް-ޗިޕް މައިކްރޯޕްރޮސެސަރއެއް އިންޓެލް އިން ތަޢާރަފްކުރުން.
  • 20 ނޮވެމްބަރު - 1926 :- ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕްޚާނާއެއް އުފައްދައި ހިންގަން ފެށުން.
  • 20 ނޮވެމްބަރު - 1954 :- ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަޖެޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާސްކުރުން.
  • 29 ނޮވެމްބަރު - 1892 :- އުމުރުފުޅުން 43 އަހަރުގައި ސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނުރައްދީން އަވަހާރަވެ، އޭނާގެ ދަރިކަލުން ސުލްޠާން އިމާދުއްދީން V ރަސްކަމަށް އިސްކުރެއްވުން.
  • 29 ނޮވެމްބަރު - 1962 :- ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅު އޮފީހަކާއި (ހދ. އަތޮޅު) މާލެއާއި ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯންގެ ޒަރީޢާއިން ގުޅާލުން.

ނޮވެމްބަރު މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނު

Hukuru1.JPG

ސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު ނުވަތަ ސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު (އެއްވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1648 ން 1687 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 1058 ން 1098 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 1058 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަލަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދަރު ކިޔުނީ މިރަދުންނަށެވެ. މިއީ ދިވެހި ތާރީޚްގައި މަޝްހޫރު 'އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު' އެވެ.

އަދި އިތުރަށް...


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟؟

Dolly-sheep.jpg

ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކްލޯން ކުރެވުނު ޖަނަވާރު ޑޮލީ އެވެ. ޑޮލީގެ އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި އެސޮރުވަނީ އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން ވަނީ މަރާލައިފައެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ، ގަދަ ވޭނުގައި އެސޮރު އުޅެން ފެށުމުންނެވެ. ޑޮލީ އަށް ވަނީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރާއި ހުޅުހުޅުގައި ރިހުމުގެ ބަލި ކަމަށްވާ "އާތުރައިޓިސް" ޖެހިފައެވެ. ޑޮލީ އަކީ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީ ކޮލޯން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޖަނަވާރުކަމުން އެސޮރު ވެގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގައި އުޅުނު އެންމެ މަޝްހޫރު ކަންބަޅިޔަށެވެ. މަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް އެސޮރުގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ތަހުލީލުކުރުމަށްފަހު ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ނެޝަނަލް މިޔުޒިޔަމް އަށް އެސޮރު ހަދިޔާ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ.އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މިހާރު . ވަގުތު . ޕީ.އެސް.އެމް . އަވަސް . ސަން . މިއަދު . ޖަޒީރާ. ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahlއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ސުރުޚީ ލިޔުއްވާ!


އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ވިކިޕީޑިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެންބަސްބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ވިދާޅުވެ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް މިވިކިޕީޑިއާ ގައި ޝާއިއު ވެސް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް 1,000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ މަޒްމޫނު އެކުލެވިފައިވެއެވެ.


Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language


ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.