މައި ޞަފްޙާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ!
މިއެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 2,994 އެވެ.ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު . ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު

އޮގަސްޓު މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު

Audobon's Shearwater.jpg


ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާދިވެހި ހޯގުޅާ އަކީދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫންޏެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިސްބަތުން މަދުން އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ކިތައްމެ ދޫންޏެއް ވަނީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައި.

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އޮގަސްޓު މަސް

 • ބޮޑު ތަކުރުފާނު، އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތީ 26 އޮގަސްޓް 1585 ގައެވެ.
 • ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގައި ދިދަ ނަގަން ފެށުމުގެ ގޮތުން މުލީއާގޭގައި ގައުމީ ދިދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެގުނީ 6 އޮގަސްޓް 1945 ގައެވެ.
 • ވޯރާވިޔަފާރި ވެރިން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވާލީ 1 އޮގަސްޓް 1962 ގައެވެ.
 • ދިވެހި އަންހެނުންނަށް އޮފީސްތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ އުޅުމުގެ ހުއްދަ ލިބި އެންމެ ފުރަތަމަ ކާތިބާއަކު ސަރުކާރު އޮފީހަކަށް ލެއްވީ 5 އޮގަސްޓް 1952 ގައެވެ.
 • ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ 39 ވޯޓްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ނާޞިރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހޮވުނީ 13އޮގަސްޓް 1973 ގައެވެ.
 • ސަރުކާރު މުއައްޒަފުންގެ ކްލަބް ދިވެހި ނާދީ ހުޅުވުނީ 2 އޮގަސްޓް 1980 ގައެވެ.
 • މާފަންނު ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ހުޅުވުނީ 27 އޮގަސްޓް 1982 ގައެވެ.
 • އައްޑު އަތޮޅުގައި ހުކުރު ނުކުރާތާ 7 އަހަރު ފަހުން އަލުން ހުކުރު ކުރަން ފެށުނީ 20 އޮގަސްޓް 1982 ގައެވެ.

އޮގަސްޓު މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނު

Org.jpg

ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް ނުވަތަ ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ނަމަ ޑައިޖެސްޓިވް ސިސްޓަމް އަދި އެލިމެންޓަރީ ކެނަލްގެ ނަންދީފައިވާ މި ނިޒާމަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި އިންސާނާ ކާ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ހަޖަމުކޮށްދޭ ނުވަތަ ހަޖަމުކުރުވާ ނިޒާމެވެ. ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކާތަކެތި ހަޖަމުކުރުމާއި، ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންނުވާ ބައި ހަށިގަނޑުން ބޮޑު ކަމުދާ ތަކެތީގެ ސިފައިގައި ބޭރު ކުރުމެވެ.

އާދައިގެ ފިރިހެނެއްގެ ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 6.5 މީޓަރު (20ފޫޓް) އެވެ. އަދި ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު ދެބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގެ މަތީބައި، އަދި ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގެ ތިރީބައެވެ.

އަދި އިތުރަށް...


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟؟

 • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރުގެ ގޮތުގެ ބެލެވިފައިވަނީ ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބުލޫ ވޭލް ގެ ނަންދީފައިވާ ބޮޑުމަހެވެ.
 • މަޝްހޫރު ސާރޗް އިންޖިން ގޫގަލް އުފެއްދީ ލެރީ ޕޭޖް އަދީ ސާޖެރީ ބްރިން ގުޅިގެން 1996 ވަނަ އަހަރު އެވެ.
 • މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ހަނގު ރަސްކަލަކީ ބޫޓާންގެ ރަސްގެފާނު ޖިގްމޭ ކޭސަރު ނަމްޔޭ ވަންޗުކް އެވެ.
 • މިސް ޔުނިވާރސް ގެ މަގާމް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ވެނެޒުއޭލާގެ އަންހެން ކުދިންނެވެ.
 • މަޝްހޫރު އެއިފެލް ޓަވަރު ހުންނަނީ ފްރާންސް ގެ ވެރިރަށް ޕެރިސް ގައެވެ.އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މިހާރު . އާފަތިސް . މިއަދު . ހާމަ . ސަންގު. ހަމަރޯޅި. މިނިވަން . ޖަޒީރާ. ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahlއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ސުރުޚީ ލިޔުއްވާ!


އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ވިކިޕީޑިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެންބަސްބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ވިދާޅުވެ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް މިވިކިޕީޑިއާ ގައި ޝާއިއު ވެސް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް 1,000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ މަޒްމޫނު އެކުލެވިފައިވެއެވެ.


Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language


ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.