Jump to content

ފުންނަ އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފުންނަ އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Gobiidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: gobies) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 5 ވައްތަރެއްގެ ފުންނަ އެވެ.