ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
HAEC.jpg
ނަން

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

[[]]

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ،ސާނަވީ

ކުލަ
މޮޓޯ


( )

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަކީ ހއ. ދިއްދޫގައި ހުންނަ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާއެކެވެ.