ޏަމްޏަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޏަމްޏަމް

ޏަމްޏަމް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Cynometra cauliflora)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Nam-nam) އަކީ ހުތްރަހަ ގަދަ މޭވާއެކެވެ. މި ނުކުންނާނީ ބިލަމަގު ނުކުންނަ ގޮތަށް ގަސްގަނޑުންނެވެ. މިއީ ފަތިކޮށް ބޭރު ގޮށްގޮށަށް އުފުލިފައި ހުންނަ މޭވާއެކެވެ .ޏަމްޏަމް ގަހަކީ ބިލަމަގު ގަހާ ދާދި އެއްވަރަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ. މި ގަހުގެ ފަތުގެ ނާރު ހުންނަނީ ފަތުގެ އެއްފަރާތަށް ބޮޑުކޮށެވެ. ކޮންމެ ތަނޑެއްގައި ދެފަތް ހުރެއެވެ. މިގަހުގެ ފަތަކީ ފެހިކުލައިގެ ބޯފަތެކެވެ. ފަތުގައިލަނީ ފެން ރަހައެވެ