އެސްޓްރަޑައޯލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެސްޓްރަޑައޯލް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Estradiol)އަކީ ޖިންސީ ހޯރމޯން އެކެވެ. މިއީ އަންހެން ހޯރމޯން އެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކުރެވިފައިވާ ހޯރމޯން އަކަށް ވިޔަސް ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް މިހޯރމޯން ހުރެއެވެ. އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު އެސްޓްރަޖަން އަކީ މިއީ އެވެ.