Jump to content

ވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


Dhivehi Wikipedians' notice board


This is a page to function as a notice board for things that are particularly relevant to Dhivehi Wikipedians
You are encouraged to categorize yourself in Category:Dhivehi Wikipedians

މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓު އައު ކުރެއްވުމަށް ޕާރޖުކުރައްވާ!
Shortcut:
A new Main Page is being developed at Wikipedia:Future Main Page in Progress. Your suggestions are needed to improve the new Main Page. If you have any ideas, please add it to the discussion page


ވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށި: ގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް

މިލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ - ނަޒަރު ބަހައްޓަވާ - ޕާރޖުކުރައްވާ

ދިވެހި ވިކިރަދީފު ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުން
- http://dv.wiktionary.org/

މަޒުމޫނު ހިމެނުމަށް

ތިރީގައި މިވާ ލިސްޓު ނެގިފައި ވަނީ
މައްކާ މި މަޒުމޫނުންނެވެ.

އަލުން ބެއްލެވުމަށް


އިތުރު ކުރުމަށް

ޤައުމުތައް

ބަސްތައް

ތަންތަން

ސިޔާސީ

އަތޮޅުތައް

އެހެނިހެން...

ވިކިފައި ކުރުމަށް


ސަމާލުކަމަށް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހުށަހެޅިފައިވާ ބަދަލުތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
RWNBs

GENERAL

BY REGION (A-Z)

 v  d  e 


ތިރީގައި މިވަނީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ކަންތައް ތަކެވެ. މިކަމުގައި ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ޚިޔާލެއް ވާ ނަމަ [[ޚިޔާލު:ވިކިޕީޑިއާ:އާންމު ހޮޅުއަށި|ބަހުސް ސަފްޙާ]] ގައި އެ ޚިޔާލެއް ފާޅު ކުރައްވާށެވެ.

 • ދިވެހި ނަންތަކަށް އިސްކަން ދިނުން.
މިސާލަކަށް. ސިރީ ލަންކާ ގެ ބަދަލުގައި ލިޔަން ޖެހޭނީ އޮޅުދޫކަރަ މިހެންނެވެ.
 • ރަށްރަށުގެ ނަން ލިޔަން ޖެހޭނީ އަތޮޅުގެ ނަމާ އެކުގައެވެ.
މިސާލަކަށް. ނިލަންދޫ މި މަޒުމޫނުގެ ޢުންވާނު އޮންނަން ޖެހޭނީ ނިލަންދޫ (ފ. އަތޮޅު) މިހެންނެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އެއް ނަމެއް ކިޔާ ގިނަ ރަށްރަށް އޮތުމުން ދިމާވާ އަރައިރުން މަދުކުރުމެވެ.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް Khazaanaa ދޭން ބޭނުން ބައެއް ޚިޔާލުތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތައް އެއްގޮތަށް ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިސާލަކަށް ޗައިނާ އަށް ސީނުކަރަ އިންޑިޔާ އަށް ހިންދުސްތާން، އަދި ސްރީލަންކާ އަށް އޮޅުދޫކަރަ ކިޔާކިޔުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން! މާނައަކީ އެއްތަނެއްގައި ސީނުކަރަ އަނެއް ތަނެއްގައި ޗައިނާ މިގޮތަށް ބޭނުން ނުކުރުން، އަދި މިނޫން މިފަދަ ބަސްތައް ވެސް މިއުޞޫލާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން!

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިގޮތުން އާބަސްތައް އުފެއްދުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން! ޚާއްޞަކޮށް ބޭސްވެރިކަން، އިންޖިނޭރުކަން، އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު ޢިލްމުތަކުގައި ހުންނަ ޢިލްމީ ބަސްތައް ދިވެހިކޮށް އެބަސްތައް އެއްގޮތަކަށް ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން! މިގޮތަށް ހެދުމުން އާބަސް އުފެދުމަށް މަގުފަހިވާނެ! ސަބަބަކީ ބައެއް ފަހަރު އާބަސް އުފެދިގެން އަންނަނީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެބަހެއް ވަކިގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށް ޢާންމުކުރުމުން ކަމަށްވާތީ

ވަކި ތަރުތީބަކުން ވިކިޕީޑިއާގެ ބައިތައް ތަރުޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިސާލަކަށް ގައުމުތަކުގެ ބައި ތަރުޖަމާކޮށް ހަދާއިރު އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދެވިދާނެ! އަދި އެއަށްފަހު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް އަދި ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންތަނަށް އިސްކަންދެވިދާނެ! އަދި މިކަމުގައި ވިކިޕީޑީއާގެ ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ! މާނައަކީ ބަހައިލައިގެން އެކިމެންބަރުން އެކި ގައުމުތައް ތަރުޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުން!

ދިވެހި ވިކި ޕީޑިއާ އަކީ ޢިލްމީ އެކުމާފާނަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިގޮތުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޢިލްމީ ބޮޑެތި މަޒުމޫނުތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވިދާނެ! މިކަމުގައިވެސް ކުރިން ބުނިހެން ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން އިދާރީ މެންބަރުންނަށް ހޯދިދާނެ!

ދިވެހި ޕީޑިއާގެ އިދާރީ މެންބަރުންނާއި މި އެކުމާފާނު ހެދުމުގައި ބައިވެރިވެރިވާ ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިގޮތަށް ހެދުމުން ކަންކަމުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ލިބި، ފުރިހަމަ އެކުމާފާނަކަށް މިއެކުމާފާނު ވާނެކަން ކަށަވަރު!

މިހާރު ހަދަން ފަށާފައިވާ ނެރުތަކުގެ ބޭރު ޞަފްޙާތައް ހަދައި އެނެރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިސާލަކަށް ޖުޣުރާފީ ނެރު މިހާރު ހެދިފައިވާ ބައި ނިންމައި އިތުރަށް ހަދަން ހުރި އެތެރޭގެ ޞަފްޙާތައް އެކިއެކި މެންބަރުންނާއި ޙަވާލުކުރުން

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމުތަކަށް ކިޔޭ ނަންތައް ހިފަހައްޓާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިސާލަކަށް ދިވެހިން ޢާންމުކޮށް މެލޭޝިޔާ އަށް މިކިޔަނީ މެލޭޝިޔާ މިބުނީ ފަހަތަށް ޔ އަށް ނިމޭގޮތަށް، މެލޭޝިއާ އެއް ނޫން! އެކަމަކު އިގިރޭސި ބަހުގައި އިންނަނީ ފަހަތަށް އ ނިމޭގޮތަށް! ހަމަމިހެން އިންޑޮނޭޝިޔާ، އަދި އޮސްޓަރުލިޔާ ކިޔާ އިރު ވެސް އަދި ކިޔާއިރު ވެސް މިކިޔަނީ ފަހަތަށް ޔ އަންނަ ގޮތަށް! އެހެންވީމާ ބުނަން މިއުޅެނީ މިގޮތަށް ހުރި އެހެން ނަންނަން ވެސް ފަހަތަށް ގެންނަންވީ އ ތޯ ނުވަތަ ޔ ތޯ! އަދި މިއިން ދިވެހި ވިކި ޕީޑިއާ އިން ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ނުވަތަ އުސްލޫބަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިސާލަކަށް މައިކްރޯނީޝިއާ ތޯ ނުވަތަ މައިކްރޯނީޝިޔާ ތޯ؟ ލައުރޭޝިއާ ތޯ ނުވަތަ ލައުރޭޝިޔާތޯ؟... އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލަކީ އިގިރޭސި ބަހުން ލިޔާއިރު އ އަކަށް ނިމެން އިނަސް ދިވެހި ބަހުން ޢާންމު ވެފައި އޮތީ އެފަދަ ތަންތަނަށް ޔގެ އަޑު ގެނެސްގެން ދިވެހިން ކިޔަންކަމަށްވާތީ ޔގެ އަޑު އަންނަހެން ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި ވެސް ބޭނުންކުރުން! މިހެން މިކަން އޮތަސް ކޮންމެ ހެން އ ގެންނަށްޖެހޭހެން ހީވާތަނެއްގައި އ ގެނެވިދާނެ! މިސާލަކަށް އޮސްޓްރިޔާ ގެ ބަދަލު އޮސްޓްރިއާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ! އަދި ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތާއި ބެހޭ ބައެއް މިސާލުތައް ލިޔެލާނަން! އޮސްޓަރުލިއާ - އޮސްޓަރުލިޔާ އިންޑޮނޭޝިއާ-އިންޑޮނޭޝިޔާ މެލޭޝިއާ-މެލޭޝިޔާ ސީރިއާ-ސީރިޔާ ޓެންޒޭނިއާ-ޓެންޒޭނިޔާ ބަލްގޭރިއާ-ބަލްގޭރިޔާ ބޮލީވިއާ-ބޮލީވިޔާ އެހެންވީމާ މިއިން ރަގަޅު ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ފެންނަ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން އަދި މިކަމުގައި ވޯޓެއް ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ބާއްވަން ފެނޭ! އަދި އެއަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުން!

 • ތާއީދު: Khazaanaa ގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރެވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އަހަރެންނަށް ވެސް 'ޔ' ބޭނުން ކުރަންވާ ތާގައި 'އ' ބޭނުން ކުރެވިފައި ހުރެދާނެއެވެ. ވީމާ، ރަނގަޅު ކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ. Deviathan 04:30, 5 ޖޫން 2007 (UTC)


އަހަރުގެ ދުވަސްތައް ހަދަމުންދާއިރު އޭގައި ރާއްޖޭގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިހާރު ތިޔަ ބޭފުޅާ ހައްދަވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ އަހަރުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހިގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ބައި ހަދާއިރު ރާއްޖެ އަދި ބޭރު ދުނިޔެ ވަކިން އެ ޞަފްޙާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފެނޭ! ފަށައިގަންނައިރު ރާއްޖޭގެ މަޢުލޫމާތު ނޭގުނަސް އެގުނު ވަރަކަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެ ! މިސާލަކަށް މާރޗް 29 ދިވެހި ޓީވީގެ އަހަރީ ދުވަސް ނުވަތަ އުފެދުނު ދުވަސް . އޭޕްރީލް 21 ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަސް ! އަދި މަޝްހޫރު ބޭފުޅުންގެ އުފަން ދުވަސް މަރުވި ދުވަސްތައް ! މިސާލަކަށް މުޙައްމަދު އަމީން، މުޙައްމަދު ޖަމީލް ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ! ދެން ޚާއްޞަ ދުވަސްތައް ވެސް މިބީދައިން އެގޭ ވަރަކުން ! Khazaanaa 17:02, 7 ޖޫން 2007 (UTC)

 • ތާއީދު: Khazaanaa ގެބަހަށް ތީއީދު ކުރަމެވެ... އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ތިއީވަރަށް ރަނގަޅު ޙިޔާލެކެވެ. ދިވެހިގައުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނައިން ހިމެނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ފަހިވާ އަލިމަގެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަމެވެ. --LeX 03:28, 25 ޖޫން 2007 (UTC)

Betawiki: better support for your language in MediaWiki

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Dear community. I am writing to you to promote a special wiki called Betawiki. This wiki facilitates the localisation (l10n) of the MediaWiki interface. You may have changed many messages here on this wiki to use your language, but if you would log in to for example the English language Wiktionary, you would not be able to use the interface as well translated as here. Infact, of the 1793 messages in the core of MediaWiki, 0 messages have been translated. Betawiki also supports the translation of messages of at the moment 79 extensions, with 984 messages.

If you wish to contribute to better support of your language in MediaWiki, as well as for many MediaWiki extensions, please visit Betawiki, create an account and request translator priviledges. You can see the current status of localisation of your language on meta and do not forget to get in touch with others that may already be working on your language on Betawiki.

If you have any further questions, please let me know on my talk page on Betawiki. We will try and assist you as much as possible, for example by importing all messages from a local wiki for you to start with, if you so desire.

You can also find us on the Freenode IRC network in the channel #mediawiki-i18n where we would be happy to help you get started.

Thank you very much for your attention and I do hope to see some of you on Betawiki soon! Cheers! Siebrand@Betawiki 09:31, 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

Dear community of Divehi Wikipedia, messages from here were now imported to Betawiki. Translating there also will be avaiable in other Wikis such as Wiktionary.. --MF-Warburg 15:02, 5 ނޮވެމްބަރު 2007 (UTC)


 • Currently 15.11% of the MediaWiki messages and 0.00% of the messages used by the extensions used by the Wikimedia Foundation have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. Thanks, GerardM 17:04, 27 މާރޗް 2008 (UTC)
 • Currently 13.80% of the MediaWiki messages and 0.00% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 14:01, 9 ޖޫން 2008 (UTC)
 • Currently 14.31% of the MediaWiki messages and 0.00% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 06:49, 1 މެއި 2008 (UTC)
 • Currently 13.76% of the MediaWiki messages and 0.15% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks,GerardM 12:30, 2 އޮގަސްޓު 2008 (UTC)
 • Currently 13.09% of the MediaWiki messages and 0.13% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 13:41, 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 (UTC)
 • Currently 12.27% of the MediaWiki messages and 0.13% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:05, 12 އޮކްޓޫބަރު 2008 (UTC)
 • Currently 12.30% of the MediaWiki messages and 0.10% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 09:49, 10 ނޮވެމްބަރު 2008 (UTC)
 • Currently 12.13% of the MediaWiki messages and 0.19% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:02, 14 ޑިސެމްބަރު 2008 (UTC)
PS Please help us complete the most wanted messages..
 • Currently 13.06% of the MediaWiki messages and 0.14% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:04, 10 ޖެނުއަރީ 2009 (UTC)

މި ހޮޅުއަށީގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިރީގައި މިވަނީ މި ހޮޅުއަށީގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާ މެންބަރުންގެ ނަންތަކެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅާ ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އަލިފުބާ ތަރުތީބުން ނަން ހިމަނުއްވާށެވެ.


The LocalisationUpdate extension has gone live

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The LocalisationUpdate extension is now enabled for all Wikimedia projects. From now on new localisations that become available in SVN will become available to your project within 24 hours. Your localisations get into SVN from translatewiki.net typically within a day and at worst in two days. This is a huge improvement from the old practice where the localisations became available with new software. This could take weeks, even months.

The localisations done by our community at translatewiki.net are committed to SVN typically every day. When the system messages in English are the same as the local messages, they will now be inserted in a file and are available for use in all our projects in a timely manner

What this means for you

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Local messages have an impact on the performance of our system. It is best when messages are as much as possible part of the system messages. In order to remove unnecessary duplication, all the messages that have a local localisation and are exactly the same as the system message will be removed. What we ask you to do is to compare and proof read the messages in translatewiki.net and the local messages. You can then either remove local messages when the translatewiki.net message is to be preferred or, you can update the message at translatewiki.net.

Messages that are specific to your project will have to stay as they are. You do want to check if the format and the variables of the message are still the same.

Why localise at translatewiki.net

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

When you localise at translatewiki.net, your messages will be used in all Wikimedia projects and eventually in all MediaWiki based projects. This is how we provide the standard support for your language. When messages change, at translatewiki.net you will be prompted to revisit your translations. Localising is more efficient because we have innovated the process to make you more efficient; there is text explaining about messages and we have applied AJAX technology to reduce the number of clicks you have to make.

Translatewiki.net update

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • Currently 12.09% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 18:20, 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 (UTC)
 • Currently 11.93% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 10:42, 1 ނޮވެމްބަރު 2009 (UTC)
 • Currently 12.19% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 16:34, 30 ނޮވެމްބަރު 2009 (UTC)
 • Currently 12.16% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 14:47, 4 ޖެނުއަރީ 2010 (UTC)

How can we improve the usability for your language

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

We expect that with the implementation of LocalisationUpdate the usability of MediaWiki for your language will improve. We are now ready to look at other aspects of usability for your language as well. There are two questions we would like you to answer: Are there issues with the new functionality of the Usability Initiative Does MediaWiki support your language properly

The best way to answer the first question is to visit the translatewiki.net. Change the language to your language, select the “vector” skin and add the advanced tool bar in in the preferences and check out the new functionality. And make some changes in your user page. When there is a need to improve on the localisation, please make the necessary changess . It should update your localisation straight away. We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Usability_issues.

When there are problems with the support of MediaWiki for your language, we really want to know about this. It is best to report each issue separately. In this way there will be no large mass of issues to resolve but we can address each issue on its own. Consider issues with the display of characters, the presentation of your script, the position of the side bar, the combination of text with other languages, scripts. It is best to try this in an environment like the prototype wiki as it provides you with a clean, basic and up to date environment. The prototype wiki is available for five languages but you can select any of them, change the preferences to your language and test out MediaWiki for your language.

We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Language issues. The issues you raise will all be assessed. It is important to keep each issue separate, because this will make it easier to understand the issues and find solutions.

PS This text has been approved by Naoko, Brion and Siebrand. Thanks, GerardM 18:20, 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 (UTC)

I propose that this wiki's sitename and Wikipedia namespace should be localized. Suggestions are welcome. It should be localized as follows: -- talk- Ushau97 13:38, 4 މެއި 2013 (MVT)

 • Wikipedia — ވިކިޕީޑިއާ
 • Wikipedia talk — ވިކިޕީޑިއާ ޚިޔާލު

IMPORTANT: Admin activity review

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc) was recently adopted by global community consensus (your community received a notice about the discussion). According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on smaller wikis. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the new admin activity review here.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for more than 2 years):

 1. Deviathan (bureaucrat, administrator)
 2. Khazaanaa (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, Rschen7754 06:00, 6 އެޕްރީލް 2014 (MVT)

ފޮންޓް ބަދަލުކުރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ވިކިޕީޑިއާގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ޑީފޯލްޓް ފޮންޓް ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ފްރީފޮންޓް-ތާނަ އަށެވެ. މި ފޮންޓް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކަނާތް ފަރާތުގައިވާ "އެހެން ބަސްބަހުން" ފިތާ ޖެހިގެން މިފަދަ ފިތެއް ފެނިލައްވާނެއެވެ. މިއަށް ފިއްތެވުމުން ފޮންޓް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. --Glaisher (talk) 21:41, 21 އޮގަސްޓު 2014 (MVT)

Maldivian is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
More than 100 languages are now listed.
Thank you, Varlaam (talk) 10:50, 3 ފެބްރުއަރީ 2016 (MVT)

The visual editor will be enabled on this wiki in some days

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello again. Please excuse the English. Please help translate to your language. Thank you!

As per previous announcements earlier this year, the visual editor (VisualEditor) will be enabled at this Wikipedia in some days. It allows people to edit articles as if they were using a typical word processor. Here's a quick explanation of what is going to happen: you can find a more detailed one, with pictures, at mediawiki.org.

Side by side screenshots, showing the visual appearance of both editing systems
What's changing?
In the new system, you get a single edit tab which follows your preferences, and that therefore will launch the wikitext editor or the visual editor depending on which one you opened the last (Remember my last editor).
This applies to everyone who edited recently, including anonymous users.
How do I switch to the other editor then?
Buttons on the toolbars of both editors were added months ago so that you can switch from one to the other every time you want to, without losing your changes and without having to save first.
The button, located on the right side of the toolbar, looks like square brackets ([[ ]]) in the visual editor, and like a pencil () in the wikitext editor.
Are there other options available?
Yes. You can choose whether you want:
 • Always give me the visual editor if possible (if you temporarily switch to the wikitext editor through the button on the toolbar, the system won't remember it; also, it only applies to namespaces where the visual editor is available).
 • Always give me the source editor (if you temporarily switch to the visual editor through the button on the toolbar, the system won't remember it)
 • Show me both editor tabs (a system in place at multiple wikis since 2013. You are familiar with this option if you have been using the visual editor here.)
  • Please note: all the users will always have the opportunity to switch to the other editor via buttons on the toolbars, for occasional edits.
How do I set my preference?
 • If you want to try or to stay in the new system: you don't need to do anything.
 • If you had explicitly disabled the visual editor in the past and want to keep it disabled: you don't need to do anything.
 • All the registered users have a dropdown menu in the Editing tab of their Preferences (Editing --> Editing mode:), where they can choose from. This only needs to be done once. Don't forget to save ;)
  • Users with the visual editor disabled need to re-enable it if they're interested in accessing that menu!
 • People who use the visual editor regularly will see a pop-up (only once after the single edit tab system is introduced), and they can choose their favorite setting there. Of course, they can change their mind at any time just like the others, and pick a different setting from their Preferences.
  • Anonymous users who have used the visual editor recently will also be able to choose which editor they want to edit with.
  • Reminder: all the users will always have the opportunity to switch to the other editor via buttons on the toolbars, for occasional edits.
Final remarks
 • Please spread the word about this major change in any way that you deem appropriate for this community, by linking to this announcement elsewhere, putting up a site notice, etc. Please note it will affect all the registered users at first, and after some days it will reach logged-out contributors as well if no major technical issues have arisen. Don't hesitate to ask questions, I'll be around for a while to help!
 • Please do let us know about any anomalies you think you're experiencing, and do post any other feedback below. I'd like to thank everyone who works to make the transition easier for this community, and whoever will help me processing feedback in your language.
 • You can learn more about optimizing the visual editor experience here by reading a guide on mediawiki.org.

Thank you! --Elitre (WMF) (talk) 13:24, 4 އޮކްޓޫބަރު 2016 (MVT)

The visual editor is now active here

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello again. This message is only available in English at this time: Please help translate to your language. Thank you!

As some of you have noticed, this Wikipedia now has the visual editor (VisualEditor) enabled for all registered users. The rollout to logged-out users will likely happen in a week or so.

For an explanation of how the editing system now works and how to choose/go back to your favorite setting, please see my previous announcement above. If you wish to change your editing system preferences now, this can be done from this link to your Preferences --> Editing --> Editing mode:.

All edits using the visual editor will be tagged with "Visual edit" in recent changes, watchlists, and page histories. To access the User Guide for the visual editor, click on the "(?)" icon in its toolbar.

Please let us know if you find any problems. You can report issues directly in Phabricator, the new bug tracking system or on at mw:VisualEditor/Feedback; by all means, feel free to also ping or contact me directly if you prefer. In case of emergency (like an unexpected bug causing widespread problems), please contact James Forrester, the product manager, at jforrester@wikimedia.org or on IRC in the #mediawiki-visualeditor channel.

Happy editing! Respectfully, Elitre (WMF) --23:54, 11 އޮކްޓޫބަރު 2016 (MVT)

PS: Are you seeing interface messages that are not in this wiki's language? Please fix this by providing translations here. Translations may be also provided for the user guide. Please contact me if you want guidance in contributing translations!

Just a heads-up that rollout of the visual editor on this wiki is now complete. Please refer to my previous messages for details. You can read the "checklist" that was written to help communities like yours in their process of adapting the visual editor to their customs and needs. Best, Elitre (WMF) 23:20, 20 އޮކްޓޫބަރު 2016 (MVT)

22:49, 15 އޮކްޓޫބަރު 2016 (MVT)

23:06, 12 މެއި 2017 (+05)

01:56, 3 މާރޗް 2018 (MVT)


Community feedback on CRC43 as Administrator of DV Wikipeida

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

This is a notice for the community to approve or disapprove me as an administrator, with note to the inactivity of our members (This is volunteer work, not blaming) , and the amount of pages that are semi-- fully protected.. Please comment on this as soon as you guys can. CRC43 (talk) 12:17, 29 އެޕްރީލް 2018 (MVT)

I would love to have you as an administrator! sorry for my late reply!

-Glacious (talk)

19:17, 2 ނޮވެމްބަރު 2018 (MVT)

Editing News #1—July 2019

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

23:32, 23 ޖުލައި 2019 (+05)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pages

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

16:12, 29 އޮކްޓޫބަރު 2019 (+05)

Editing news 2020 #1 – Discussion tools

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

00:24, 9 އެޕްރީލް 2020 (+05)

01:32, 18 ޖޫން 2020 (+05)

17:55, 9 ޖުލައި 2020 (+05)

[[hanks sorry but what is this about? [[Local Divehi (Mahl) Embassy

Small wiki toolkits / South Asia

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

We are reaching out to seek your collaboration on Small wiki toolkits (SWT), a technical capacity building initiative for smaller language wikis. This initiative runs with support from the Wikimedia Foundation's Developer Advocacy team and volunteers.

As part of the initiative, we designed and conducted SWT Indic workshop series 2020. As participants found the workshops helpful in developing their skills, we are now planning to expand them to the South Asian region's Wikimedia communities.

Would you be interested in getting yourself or your community involved? Please reach out to us on the SWT Indic workshop series talk page here. Best regards, SSethi (WMF) (މެމްބަރުގެ ވާހަކަ) 12:08, 2 ޑިސެމްބަރު 2020 (+05)[reply]

Wikimania 2021: Individual Program Submissions

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (މެމްބަރުގެ ވާހަކަ) 09:18, 16 ޖޫން 2021 (+05)[reply]

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

19:13, 24 ޖޫން 2021 (+05)

Wiki Loves Women South Asia 2021

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wiki Loves Women South Asia is back with the 2021 edition. Join us to minify gender gaps and enrich Wikipedia with more diversity. Happening from 1 September - 30 September, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on gender gap theme. This year we will focus on women's empowerment and gender discrimination related topics.

We warmly invite you to help organize or participate in the competition in your community. You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,
Wiki Loves Women Team
15:42, 14 ޖުލައި 2021 (+05)

Invitation for Wiki Loves Women South Asia 2021

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021view details!


Wiki Loves Women South Asia is back with the 2021 edition. Join us to minify gender gaps and enrich Wikipedia with more diversity. Happening from 1 September - 30 September, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on gender gap theme. This year we will focus on women's empowerment and gender discrimination related topics.

We are proud to announce and invite you and your community to participate in the competition. You can learn more about the scope and the prizes at the project page.
Best wishes,

Wiki Loves Women Team

23:39, 13 އޮގަސްޓު 2021 (+05)

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 23:54, 2 މެއި 2022 (+05)[reply]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

Screenshot showing the talk page design changes that are currently available as beta features at all Wikimedia wikis. These features include information about the number of people and comments within each discussion.
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Discussion tools.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "ޚިޔާލެއް އިތުރުކުރައްވާ" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Discussion tools on the mobile site has finished. Editors were more successful with Discussion tools. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "Publish changes". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (ޚިޔާލު ސަފްޙާ) 04:24, 23 ފެބްރުއަރީ 2023 (+05)[reply]

Hello! Sorry to write in English!

All files need a valid license like c:Template:Cc-by-sa-4.0 or if fair use a non-free template and a fair use rationale. If files do not have a valid license they should be deleted.

Free files also need a source and an author. To make it easier it would be a good idea to use at template like c:Template:Information.

If someone have a bot it should be easy to add in relevant categories and find the files that needs to be fixed.

Files in ޚާއްސަ:ބޭނުން_ނުކުރާ_ފައިލް should probably just be deleted. --MGA73 (މެމްބަރުގެ ވާހަކަ) 20:44, 6 ޖުލައި 2024 (+05)[reply]