Jump to content

ބ.ކެންދޫ ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބ.ކެންދޫ ސުކޫލް
ނަން

ބ.ކެންދޫ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ
ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ،ސާނަވީ

ކުލަ

ރަތް

މޮޓޯ


(ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު އުގެނޭށެވެ. )

ބ.ކެންދޫ ސުކޫލް އަކީ ބ.ކެންދޫގައި ހުރި ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާއެކެވެ.