ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ އިބްރާހީމް ވަޙީދު އިން)
Jump to navigation Jump to search
ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު އަންހެނުން އަދި ދަރިފުޅާއެކު

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ނުވަތަ ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު އަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަންނު ތަކުގެ ވެރިއެކެވެ. އެއީ ވާހަކަ ލިޔުންތެރި އެކެވެ. އެކްޓަރެކެވެ. ކެމެރާ މަނެކެވެ. އަދި ފިލްމް ތަކަށް ސްކްރީންޕްލޭ އާއި، ޑައިލޮގް ލިޔެދެއްވާ ފަރާތެކެވެ.


އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ކެމެރާމަނެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ބިންމާ އަކީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށައިގެން ދަރިޔަކު ލިބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ.


ވާހަކަ ލިޔުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު ގެ ހަގީގީ ފަންނަކީ ވާހަކަ ލިޔުއްވުމެވެ. އޭނާވަނީ އެތައް އެތައް ކުރު އަދި ދިގު ވާހަކަ ލިޔުއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ލިޔުއްވި ވާހަކަ ތައް ފޮތްތަކުގެ ސިފައިގައި ނެރެފައި ވެއެވެ. ކުރުވާހަކަތައް ފޮތްތަކުގައި ކޮންމެ 25 ވާހަކަ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ނެރެފައި ވެއެވެ.

ލިޔުނު ވާހަކަތަކުގެ ފިލްމް އަދި ޑްރާމާ ހަދާފައިވާ ވާހަކަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހިތްހެޔޮކުރާތި
 • ފަތިސްހަނދުވަރު
 • ޙައްގު
 • ހުކުރު ވިލޭރޭ
 • ހަނދުކޭތަ ( ދެތަނޑިމާ )
 • ދައުވަތު
 • ބާރައިގެ ފަސް
 • ބަލްގިޝް ( ފަނާ )
 • ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށްޓަކައި
 • ތިޔޭ މިހިތުގެ ވިންދަކީ
 • އިޚްތިޔާރު
 • ކައްތިރި
 • ޖިންނި
 • ސާދަވިލޭރޭ

ފިލްމް އަދި ނުހަދާހުރި ވާހަކަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ތަމަންނާ
 • ގަނޑުފެން
 • ފަތިސްހަނދުވަރު2 / ޖިނާ : ފަތިސްހަނދުވަރުގެ ފެށުން
 • ވަންހަނާ


 • ހެޔޮ ހިތުން
 • ޝާހްބާޒް
 • ލޯބީގެ ފުރާވަރު
 • ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކުން
 • ހުދު ކާފޫރު
 • ޒަހަރު


 • މަގޭ ލައިފް
 • ދެގޮތެއް ނުވާނޭ ބުނެފާ
 • ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު
 • ތަގުދީރު

އެހެނިހެން ވާހަކަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 25 ކުރުވާހަކަ 1
 • 25 ކުރުވާހަކަ 2
 • 25 ކުރުވާހަކަ 3
 • 25 ކުރުވާހަކަ 4

އެކްޓްކުރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1994 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ފިލްމް ދެރިޔާގެ ބައެއް ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު އަދާކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ވީޑިއޯ ލަވަތަކުން ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު ފެނިފައި ވެއެވެ.


އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]