ދަތްދޮޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ދަތްދޮޅި

ދަތް ދޮޅި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Chin) އަކީ މޫނުގެ އެންމެ ތިރީ ބައެވެ. ނުވަތަ މޫނު މަތީގައި އަނގައިގެ ތިރިން އިންނަ ބައެވެ. ދަތް ދޮޅި އުފެދިފައި އިންނަނީ ދެފަރާތުގެ ކަންކަށި އައިސް ގުޅޭ ހިސާބުން އަނގައިގެ ތިރީގައެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި ފިރިހެނުންގެ ދަތް ދޮޅި ހިމެނޭ ހިސާބުގައި އިސްތަށި ފަޅާފައި ހުރެއެވެ. ނުވަތަ ތުބުޅި ފަޅާފައި ހުރެއެވެ.