މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ މުޙައްމަދު 2007 ވަނަ އަހަރު

ޑރ މުޙައްމަދު ޝަރީފް (މ.ފެންފޯއްމާ) އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ލިވަރ ޕޫލް ޔުނިވަސިޓީ ގައި ސިވިލް އިންޖިނޭރިން/ ކޯސްޓަލް އިންޖިނޭރިންގެ ގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ޝަރީފް މިހާރު ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމްގައެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމް ލިބިވަޑައިގަތީ 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޑރ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް ޓްރާންޕޯޓް އެންޑް އެންވައިރޮމެންޓްގެ ނާއިބު ގެ މަގާމް ގައެވެ.

ތައުލީމީ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1991 - 1995 : ބެޗްލާރސް އޮފް ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ - ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ބްރައިޓަން - އިގިރޭސި ވިލާތް
  • 1998 - 2000 : މާސްޓާރސް އޮފް ސައިންސް ( މެރިޓައިމް ސިވިލް އިންޖިނޭރިންގ ) - ލިވަރޕޫލް ޔުނިވަސިޓީ - އިގިރޭސި ވިލާތް
  • 2000 - 2004 : ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ - ސިވިލް އިންޖިނޭރިންގ - ލިވަރުޕޫލް ޔުނިވަސިޓީ - އިގިރޭސި ވިލާތް