ނާޝިއާ މުޙައްމަދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ ނާޝިއާ މުޙައްމަދު

ޑރ ނާޝިއާ މުޙައްމަދު (ހ.މިލާފަރު ) އަކީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ އޫކްލޭންޑް ޔުނިވަސިޓީގައި ލޭންގް ޓީޗިންގް އެންޑް ލާނިންގ ގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ޑރ ނާޝިއާ މުޙައްމަދު ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމްގައެވެ. ޑރ ނާޝިއާ މުޙައްމަދު އަކީ މަޝްހޫރު މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އަޙުމަދުގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ.ޑރ ނާޝިއާ މުޙައްމަދު އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ 29 އޮގަސްޓް 1974 ގައެވެ.

އަދާކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]