މުޙައްމަދު އާސިމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑރ މުޙައްމަދު އާސިމް އަކީ ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް ގެ ރޮގުން ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު އާސިމް ކުރިން ހުންނެވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ޑިވިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމްގައެވެ. މިހާރު ޑރ މުޙައްމަދު އާސިމް ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާ އަދި ބަގްލަދޭޝް އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަފީރެވެ. ސަފީރުކަމުގެ މަގާމް ޑރ މުޙައްމަދު އާސިމް އަށް ދެއްވީ 2 ނޮވެމްބަރު 2004 ގައެވެ.

ޑރ މުޙައްމަދު އާސިމް