މުޙައްމަދު ލަތީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް

ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް އަކީ އދ. އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބު އެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އދ. ގެ ސެކެޓްރީ އަށް ޖެނެރަލް އަށް އަރުވާފައިވަނީ 11 ނޮވެމްބަރު 2002 ގައެވެ. އދ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް އިސްކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ ގޮތުގައެވެ.

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް އަކީ ތ.އަތޮޅު ކިބިނދޫ އަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ ކުރިން ފ.އަތޮޅު އަތޮޅުވެރިކަމުގެ މަގާމްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނެވި ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު ދަރި ކަނބަލުން ޝަކީލާ ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު އާއެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް އާއި ޝަކީލާއަށް 3 ކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ދައުރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވާފައިވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭނިންގ ގެ ދާއިރާ އިންނެވެ. މާސްޓާރސް ހައްދަވާފައިވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިންނެވެ. މާސްޓާރސް އަދި ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރެއްވީ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ވޭލްސް ގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޭލްސްގެ ކާރޑިފް ޔުނިވަސިޓީގައި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒް އިން ޑިމޮގްރަފީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ފެންވަރުގެ ވަޒީފާތަކާއި މަގާމްތައް ފުރުއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމް ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް، އަދި ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް އުޅުއްވާފައި ވެއެވެ.

1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވެއެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ވަނީ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރިފޯމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނޭޝަނަލް ޑިރެކްޓަރުކަން، އަދި މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(މިހާރުގެ ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ) ގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްކަން ވެސް ކޮށްފައެވެ. މިބުނި ދެމަގާމްގައި ހުންނެވީ 1992ން 1993 އަށެވެ.

1993 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނާއިބަކަށް އިސްކުރެވުނެވެ. އަދި 1993ން 2002 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަގާމް ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާލަމެންޓްގައި މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފް ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]