Jump to content

ސައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސައި ތައްޓެއް

ސައި އަކީ ސައިފަތް ގަސް ގެ ފަތް ކަމުގައިވާ ސައިފަތް އިން އުފައްދާ މީރު ބުއިމެކެވެ.ނުވަތަ މިއީ ސައިފަތް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ބުއިމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކިވައްތަރުގެ އެކި ކުލައަށް ހުންނަ ސައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކަޅު ސައި، ފެހި ސައި، ރީނދޫ ސައި، ހުދު ސައި، އަދި ރަތް ސައި ފަދަ ސައިތައް ބުއި އުޅެއެވެ. ސަޔަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމު ތަކެއްގެ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ބުއި އުޅޭ ބުއިމެކެވެ.

ފަތްޕިލާ ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައި ހުންނަ ސައިގައި އަސްލު ސައިފަތް އެކުލެވިގެނެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ ސައިގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަނީ ސައިފަތް ނޫން އެހެން ބައެއް ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކެވެ.

ސައިފަތް ޕެކެޓެއެ

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wikimedia Commons has media related to:
Tea
Look up tea in Wiktionary, the free dictionary.
ވިކިކޯޓްގައި ހުރި މިބޭފުޅާގެ ވިދާޅުވުންތައް:
General
އޮންލައިން ފޮތްތައް
Tea history, culture and local specifics