ޢަބްދުއް ރަޝީދު ޢަބްދުލް ވައްހާބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޢަބްދުއް ރަޝީދު ޢަބްދުލް ވައްހާބު އަކީ ޕީ އެޗްޑީ ބޭފުޅެއްގެ އިތުރުން މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ވެސް މެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]