ރިޔާޒް ޝަރީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޑރ ރިޔާޒް ޝަރީފް

ޑރ ރިޔާޒް ޝަރީފް އަކީ އެޕްލައިޑް ޓޫރިޒަމް އެކްނޯމެޓްރިކްސްގެ ދާއިރާ އިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ ރިޔާޒް ޝަރީފް މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެޑިތް ކޮވާން ޔުނިވަސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ބިޒިނަސް އެންޑް ލޯ ގައި ކިޔަވާ ދެއްވާ ޕްރޮފެސަރެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ޑރ ރިޔާޒް ޝަރީފް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެޕްރީލް 1994 - ޖެނުއަރީ 2001 ( 6 އަހަރު 10 މަސް ) : އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރި - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ - ދިވެހިރާއްޖެ
  • 1994 - 1997 : އެސިސްޓެންޓް އަންޑަރ ސެކެޓްރީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ - ދިވެހިރާއްޖެ
  • 1997 - 2001 : އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ - ދިވެހިރާއްޖެ
 • 2001 - 2004 : ގްރެޖްއޭޓް ރިސާރޗް އެސިސްޓެންޓް - ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ ޔުނިވަސިޓީ
 • 2003 - 2005 : ޓިއުޓަރ - ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ ޔުނިވަސިޓީ / ކާޓިން ޔުނިވަސިޓީ
 • މާރޗް 2005 - ސެޕްޓެމްބަރ 2005 : ރިސާރޗް ފެލޯ - ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ ޔުނިވަސިޓީ
 • ސެޕްޓެމްބަރ 2005 - ފެބުރުއަރީ 2008 ( 2 އަހަރު 6 މަސް ) : ޕޯސްޓްޑޮކްޓޯރަލް ފެލޯ - އެޑިތު ކޮވާން ޔުނިވަސިޓީ
 • ފެބުރުއަރީ 2008 - ޖޫން 2009 ( 1 އަހަރު 5 މަސް ) : ސީނިއަރ އެނަލީސްޓް - އޮފީސް އޮފް އެނާޖީ - ގަވަމެންޓް އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ
 • ޖޫން 2009 - މިހާރު ( 4 މަސް ) : ޕްރިންސިޕަލް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ - ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް - ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ
 • މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެޑިތް ކޮވާން ޔުނިވަސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ބިޒިނަސް އެންޑް ލޯ ގައެވެ.

ތައުލީމީ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1989 - 1992 : ބެޗްލާރސް އޮފް އާޓްސް - ބިޒިނަސް އެންޑް އައިޓީ - ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ވޮލްވަރހެމްޓަން
 • 1992 - 11993 : ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ - ފައިނޭންސް - ލޭންކާސްޓަރ ޔުނިވަސިޓީ
 • 1997 - 1999 : މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް - އިންޓަނޭޝަނަލް އިކޮނޮމިކްސް - ޔުނިވަސިޓި އޮފް ސަސެކްސް
 • 2001 - 2005 : ޕީއެޗްޑީ - އިކޮނޮމިކްސް /އިކޮނޯމެޓްރިކްސް - ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]