ވިކިޕީޑިއާ:އައުބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ!

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ވިކިޕީޑިއާ:Welcome, newcomers އިން)

ވިކިޕީޑިއާ އަކީ ކިޔުންތެރިން އެކުއެކީ މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިޔަމުން އަންނަ އެކުމާފާނެކެވެ. މިސައިޓަކީ ވިކި ސައިޓެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ ތިބޭފުޅާވެސް ހިމެނޭނެހެން، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މަޒުމޫނަކަށްހެން މައުލޫމާތު އުނިއިތުރުކޮށް އެމަޒުމޫނުތަކަށް ފުރިހަމަކަން ގެނެސް ދެއްވޭނެއެވެ. މިގޮތުން އުނިއިތުރު ގެންނެވުމަށް ޓަކައި ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ، ޞަފްހާގެ މަތީގައިވާ ފާލަން (Link) ތަކުގެ ތެރެއިން "އުނިއިތުރު ގެންނަވާ" (Edit) ގައި ކޮއްޓަވާ (Click) ލައްވާށެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ވިކިޕީޑިއާ ބެހޭ ކުރު ތާރަފެކެވެ.

ނޯޓު: ތާރަފާއި އަދި އެހެނިހެން ޞަފްޙާތައްވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރާނޫއެވެ!


ވިކިޕީޑިއާ ތެރަށް ފީނާވަޑައިގަތުން (Browsing Wikipedia)

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: Wikipedia:Basic navigation

Wikipedia contains a huge amount of information on all sorts of subjects ranging from politics, science, history, music, religion, pop culture, and sports to everything and anything in between. Try browsing the various subjects right now, on the Wikipedia browsebar:

You can also search for text in articles. Just go to the "search" field to the left, enter your search term and click "search". Note that the built-in search function may be disabled in times of server overload; in these cases you will be redirected to a Google-based search of the Wikipedia database. There are also other ways to search Wikipedia.

If you read something that you really like, then why not drop a note on the article's talk page? First select the discussion link (look for it in the tabs above the page) to get to the talk page. Then select edit this page on the talk page, or click the + to the right of edit this page to simply add a new comment.

If there's something we don't cover, or you're having difficulty finding what you're looking for, just ask us at the reference desk, or add the topic to our list of requested articles. Find other ways to explore Wikipedia or... write an article yourself.

އުނިއިތުރު ގެންނެވުން (Editing)

ވިކިޕީޑިޔާއަށް ކޮންމެބޭފުޅަކަށްވެސް އުނި އިތުރު ގެންނެވިދާނެއެވެ! އާއެކެވެ! މި ޞަފްހާއަށްވެސް ތިބޭފުޅާއަށް ބަދަލު ގެންނެވެދާނެއެވެ. (އެހެނީ ސަފްހާ އެއީ ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާ އެއް ނޫން ނަމަ އެވެ.) ހުރިހާ މަޒްމޫނުތަކެއް އެންމެ ފުރިހަމައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަޒްމޫނަށް ބަދަލުގެނެސް އެ މަޒްމޫނު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޒްމޫނަކަށް ބަދަލް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ޞަފްހާ އެއްގެ މަތީގައިވާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ ގައި ކޮށްޓަވާލައްވާށެވެ. މިކަންތައް ކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަ ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ ނެއެވެ. އަދި ތިބޭފުޅާގެ މެމްބަރުގެ ނަމުން ކޮންމެހެން ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ވަންނަވާ ކަށް ވެސް ޖެހި ވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެއެވެ. އުނިއިތުރު ގެންނަވާއިރު ލިޔެފިފައިވާ މަޒްމޫނެއް ހަލާކުވެދާނެ ކަމަށް ބިރުފުޅު ހީވާ ނަމަ ސޭންޑް ބޮކްސް އަށް ވަޑއިގެންނަވާށެވެ. މިތާނގައި ތިބޭފުޅާ އަށް ވިކިޕީޑިޔާގައި އުނި އިތުރު ގެނައުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލްތައް ތިބޭފުޅާއަށް ދަސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ސިޔާސަތުތައް (Policies)

We have a few policies and guidelines that you should look at. The three most essential principles are NPOV, GFDL, and civility. What does this mean?

  • NPOV, or neutral point of view means that articles should not be biased, and should represent differing views on a subject fairly.
  • All contributions to Wikipedia are released under the GNU Free Documentation License (GFDL). This specifically ensures that Wikipedia will remain freely distributable in perpetuity. Please do not submit any content that is copyrighted without permission of the copyright holder. (See Copyrights for more information.)
  • Civility. Wikipedia works by cooperation, and therefore mutual respect, civility, and wikilove should be practised universally. Please assume good faith when you disagree with someone, stay cool, and talk things over civilly. It is good practice to provide an edit summary explaining your changes so as to assist others with noticing and accepting your changes. If you find that your edits get removed or modified, wait a moment before reinstating them. First check the page history, your talk page, or the article's talk page to discuss. See also Wikiquette.

މާޔޫސްވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ (Don't be discouraged)

If you run into conflicts in your first forays into editing, don't let them get you down. In any collaborative project there are clashes. Have a look at the writers' rules of engagement page as well as the other articles in the tutorial wing below. Use them to help you resolve the problems and learn how to become an active and productive contributor.

And if there's anything you don't understand — be it technical or social — and you're not sure where to look, just post a question on the Wikipedia:help desk, and someone will be happy to help you.

Enjoy!

ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ބޫނުންފުޅުތޯ؟

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އުނިއިތުރު ގެންނެވިދާނެ، އެހެންނަމަވެސް ޤަވާއިދުން މަޒްމޫނުތައް ލިޔުއްވައި އުނިއިތުރުގެންނެވުމަށް މެމްބަރުކަން ހާސިލް ކުރައްވުމުން ތިބޭފުޅާއަށް ފައިދާ ތަކެއް ލިބޭނެއެވެ. މެމްބަރުކަން ހާސިލްކުރުމަށް މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

މިވެސް ބައްލަވާ (See also)

General information, guides and help

Wikipedia behavior

ފިލާވަޅުތައް (Tutorials)

Overarching principles

ވިކިޕީޑިއާ އަވަށް (The Wikipedia community)