Jump to content

އެސްޓްރަޖަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެސްޓްރަޖަން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Estrogen) ތަކަކީ ސްޓީރޮއިޑް ކަމްޕައުންޑް ގެ ގުރޫޕެކެވެ. މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ހޯރމޯންތަކަކީ އެސްޓްރަޑައޯލް(Estradiol)، އެސްޓްރައިއޯލް(Estriol)، އަދި އެސްޓްރޯން(Estrone) އެވެ. މިއީ އަންހެނުންގެ ޕްރައިމަރީ ޖިންސީ ހޯރމޯން އެވެ. މިހޯރމޯން

ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށްދޭ ގުޅަބޭހުގެ ގޮތުގައި އެސްޓްރަޖަން ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި އިއްދައިން ކެނޑުމަށްފަހު ކުރިމަތިވާ އުދަގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް ދޭ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އެސްޓްރަޖަން ބޭނުންކުރެއެވެ. އެސްޓްރަޖަން އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ބިސް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ބިސްރަވައިގައި އުފެދޭ ކޯޕަސް ލޫޓިއަމް، މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބަނޑުގައި އުފެދޭ މަސް ނުވަތަ ޕްލަސެންޓާ ހިމެނެއެވެ. މަހުން އާއްމުކޮށް ދޫކުރަނީ އެސްޓްރަޖަންގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެސްޓްރައިއޯލް އެވެ. ކޯޕަސް ލޫޓިއަމް ގައި އުފެދެނީ އެސްޓްރަޑައޯލް އެވެ.