Jump to content

ދިގު ތޮޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިގު ތޮޅި މެދުގައި

ދިގު ތޮޅި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Vigna unguiculata sesquipedalis)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: yardlong bean)އަކީ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތޮޅި އެކެވެ. މިއީވެލެއްގައި އަޅާ ފެހިކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ތޮޅިއެކެވެ.ދިގު ތޮޅީގެ ދިގުމިނުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ބައި ފޫޓް ވަރުހުރެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު 1ފޫޓަށްވުރެ ދިގުމިނަށް ވެސް ހުރެއެވެ. ދިގު ތޮޅީގެ ތަފާތު ވައްތަރު ތައް ވެސް ހުރެއެވެ. ރިހަ ކެއްކުމަށާއި، ސަލަޑްގެ ވައްތަރުތައް ހެދުމަށް ދިގު ތޮޅި ކޮށައިގެން ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. މެލޭޝިޔާ އަދި ތައިލޭންޑް ހިސާބުގެ ކެއުމުގައި ދިގުތޮޅި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.