Jump to content

އަޑު ފޮށި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަޑު ފޮށި
Conducting passages
Cut through the larynx of a horse

1 hyoid bone
2 epiglottis
3 vestibular fold
4 vocal fold
5 Ventricularis muscle
6 ventricle of larynx
7 Vocalis muscle
8 Adam's apple
9 rings of cartilage
10 infraglottic cavity
11 first bronchial tube cartilage
12 bronchial tube
Gray's subject #236 1072
Artery superior laryngeal, inferior laryngeal
Nerve superior laryngeal (ext and int), recurrent laryngeal
MeSH Larynx

އަޑު ފޮށި ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Larynx) އަކީ އިންސާނުންނާއި ބައެއް ޖަނަވާރުންގެ ކަރުގެ އެތެރޭގައި އިންނަ ގުނަވަނެކެވެ. އަޑު ފޮށީގެ މަސައްކަތަކީ ވައި ނޮޅި ހިމާޔަތްކޮށްދީ އަޑު އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިވުމެވެ. އަޑު ފޮށި އިންނަނީ ވައި ނޮޅިގެ މަތިން އަރުތެރެގެ ތިރިން ކާތަކެތި ހިގާ ހޮޅި އާއި އަރުތެރެ ގުޅޭ ހިސާބުގައެވެ. ކާތަކެތި ދިރުވުމުގެ ތެރޭގައި އަޑު ފޮށީގެ މަތި އެޕިގްލޮޓިސް]]ގެ އެހީގައި ބައްދާލައެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ކާތަކެތި ވައި ނޮޅިގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ފުއްޕާމޭ އާއި، ހަމައަށް ވާޞިލްވިޔަ ނުދިނުމެވެ. ކާއެއްޗެއް އަޑު ފޮއްޓަށް ފޯރައިގެން އަޑު ފޮށި ހީވާގިވެ މުރާލި ވެއްޖެނަމަ ކެއްސުން ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. މިގޮތުން ކެއްސުން ކުރިމަތިވަނީ އަޑު ފޮއްޓަށް ވާޞިލްވި މާއްދާއިން ފުއްޕާމޭ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާކުރުމަށް ޓަކައެވެ.