އުރަވަޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފިރިހެނާގެ ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމްގެ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުރަވަޅި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Scrotum)އަކީ އޮށް އެއެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ކޮތަޅެވެ. ފިރިހެނާ ބާލިޣުވުމުން އުރަވަޅީގެ ހަންގަނޑުގައި އިސްތަށި ފަޅައެވެ.

އުރަވަޅީގެ ވަޒީފާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުރަވަޅީގެ ވަޒީފާ އަކީ އޮށުގެ ފިނިހޫނުމިން ވަކި މިންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި އޮށުގެ ފިނިހޫނުމިން ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ހިސާބު ތަކަށްވުރެ ދަށްވާނެއެވެ. އޮށުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ނަމޫނާ ފިނިހޫނުމިނެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ 34.4 ޑިގްރީ ސެލްޒިއަސް އެވެ. ހަށިގަނޑު ޢާންމު ފިނިހޫނުމިން 36.7 ޑިގްރީ ސެލްޒިއަސް އަށް އޮށުގެ ފިނިހޫނުމިން ހިގައްޖެ ނަމަ ފިރިހެނާގެ ދަރިފަނި ނުވަތަ މަނަވީ ޙައިވާނަށް ގެއްލުން ލިބެއެވެ.

އުރަވަޅިއަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުރަވަޅިއަށް ދިމާވާ އެންމެ އާންމު މައްސަލައަކީ އުރަވަޅީގައި އެއްޗެއް ޖަމާވެ އުރަވަޅި ބޮޑުވެ ދުޅަވުމެވެ. މިސާލުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އެހެނިހެން ޙާލަތްތައް

  • އެއްޗެއްގައި ޖެހިގެން އުރަވަޅީގެ ހަންގަނޑު ދުޅަވުން: މިގޮތުން ރަތްވެ، ހަންގަނޑުގައި ހިރުވައި ރިއްސާގޮތް ވެއެވެ. މިހެން ދިމާވަނީ އެއްޗަކާއި ނުގުޅިއްޖެނަމަ އެވެ. މިސާލަކަށް އާ ޖަނގިޔަލެއް ނުދޮވެލުން، ބޭނުންކުރެވޭ ސާބޯންޏެއް ފަދަ އެއްޗަކުން ވެސް މިހެންވެދާނެއެވެ.
  • ވައިފޭބުން
  • ފަންގަސް އިންފެކްޝަން އަށަގަތުން

އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]