ކަނާތު އެޓްރީއަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Right atrium
Anterior (frontal) view of the opened heart. White arrows indicate normal blood flow.
Interior of right side of heart.
Latin atrium dextrum
Gray's subject #138 528
MeSH Right+Atrium
Dorlands/Elsevier a_71/12167861

ކަނާތު އެޓްރީއަމް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Right atrium) އަކީ ހިތް ބެހިފައިވާ 4 ބައިގެ ތެރެއިން ކަނާތް ފަރާތުން މަތީގައި އިންނަ ބައެވެ. ކަނާތު އެޓްރީއަމް އަށް އިންފިރިއާ ވީނާ ކޭވާ(Inferior vena cava) އަދި ސްޕީރިއާ ވީނާ ކޭވާ(Superior vena cava) އިން އޮކްސިޖަން އެކުނުލެވޭ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ގެނެސްދެއެވެ. އެއަށްފަހު މިލޭ ޓްރައި ކަސްޕިޑް ވޭލް(Tricuspid valve) ހުރަސްކޮށް ކަނާތު ވެންޓްރިކަލް އަށް ފޮނުވާލައެވެ.