މުޙައްމަދު ޢަލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ މުޙައްމަދު ޢަލީ (ހ.ޕެނަމާގެ)އަކީ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ޢަލީ ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރެއްވީ އިގިރޭސި ވިލާތުންނެވެ.

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކަމްޕެނީ
  • އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ - މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކަމްޕެނީ