ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި މިސަފްހާގައި ލިސްޓް ކުރެވެނީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ތައް ހިމެނޭ ލިޔުންތަކެވެ. އެގޮތުން ފިލްމާއި، މިއުޒިކް، އަދި މިނޫނަސް މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާނުންނާއި ގުރޫޕް ތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު މިޞަފްހާގައި ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.


އެކްޓަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]އެކްޓްރެސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ޑައިރެކްޓަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ވާހަކަ ލިޔުންތެރިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުންތެރިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި ފިލްމުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ލަވަކިޔުންތެރިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލްމް ސްޓޫޑިއޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރިއަލިޓީ ޝޯވ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕްރޮގްރާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]