މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް ފަރުމާކުރެވިފައި އިންނަ ގޮތް

މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ ދުވަހު ނޫހެއް ކަމުގައިވާ މިއަދު ނޫސް ގެ ފަރާތުން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާތަނަށް މިއެވޯޑް ދެވިފައިވަނީ އަދި ދެފަހަރު އެވެ. 2007 އަހަރު މިއެވޯޑް ދެވުނީ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ކަމަށް ވިޔަސް 2008 ވަނަ އަހަރު މިއެވޯޑްގެ ނަން ވަނީ ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް 2007 ގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް: ނިއުމާ

މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް 2007 ބޭއްވުނީ 29 ޖުލައި 2007 ގައެވެ. މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް 2007 ގައި އެވޯޑް ޙާޞިލް ކުރި ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ފީޗަރ ފިލްމް ތަކުގެ ބައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު ފިލްމް : ޒުލޭޚާ
 • އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ : ފާތިމަތު ނަހުލާ - ޒުލޭޚާ
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : ޔޫސުފް ޝަފީޢު - ޒުލޭޚާ
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް : ނިއުމާ މުޙައްމަދު - ކަލާޔާ ނުލާ
 • އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގ އެކްޓަރ : މުޙައްމަދު މަނިކު - ޒުލޭޚާ
 • އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް : އައިޝަތު ޝިރާނީ - ކަލާޔާ ނުލާ
 • އެންމެ މޮޅު އަންހެން އާމޫނު: މަރިޔަމް އަފީފާ - ވާލޯބި އެނގޭނަމަ
 • އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އާމޫނު: ރަވީ ފާރޫގް - ހުރީމޭ އިންތިޒާރުގާ
 • އެންމެ މޮޅު މޭކަޕް: ޝަރީފާ ފަޚްރީ / މުހައްމަދު މަނިކު - ޒުލޭޚާ
 • އެންމެ މޮޅު ސިނަމަޓަގްރަފީ : އިބްރާހީމް މޫސާ (ދަބަ)
 • އެންމެ މޮޅު ކުޑަކުއްޖާ: މަރިޔަމް އީނާސް - ޒުލޭޚާ
 • އެންމެ މޮޅު އެޑިޓަރ : އޭނާ
 • އެންމެ މޮޅު ކޮރިއޮގްރަފީ : ހިޔަނި
 • އެންމެ މޮޅު ވިޒުއަލް އިފެކްޓްސް: ގިނިހިލަ
 • އެންމެ މޮޅު ސައުންޑް އިފެކްޓްސް: އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 • އެންމެ މޮޅު ބެކްގްރައުންޑް މިއުޒިކް: އޭނާ

ޚާއްޞަ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު ސްކްރީން ޖޫރީ އެވޯޑް : އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 • އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ ޖޫރީ އެވޯޑް : ޢަބުދުލް ފައްތާހު - ހުރީމޭ އިންތިޒާރުގާ
 • އެންމެ މޮޅު ފިލްމް ޖޫރީ އެވޯޑް : ހޭލާ
 • އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާ ސިލްސިލާ: ވައިރޯޅި އަށްވެސް ސިއްރުން


މިއުޒިކްގެ ބައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ : ފާތިމަތު ޒޫނާ - ފަރިލޯ - ހިތް ދީވާނާ 3
 • އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ : ޢަބުދުލް ބާރީ - ބޭނުންވޭ އަޑު
 • އެންމެ މޮޅު އޯޑިއޯ ލަވަ: ކަލާޔާ ނުލާ - ކަލާޔާ ނުލާ
 • އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯ ލަވަ: ފަތިސްދަން - ހިތްދީވާނާ 3
 • އެންމެ މޮޅު އޯޑިއޯ އަލްބަމް : ކިސްތީ
 • އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯ އަލްބަމް: ހިތް ދީވާނާ 3
 • އެންމެ މޮޅު އަމިއްލަ ރާގު: ވާލޯބި އެނގޭނަމަ - އިބްރާހީމް ނިފާރު

ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް 2008[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް ގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް: އަފީ

ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް 2008 ބޭއްވުނީ 17 އެޕްރީލް 2008 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ. ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް 2008 ގައި ދެވުނު އެވޯޑް ތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ޓީވީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތަކުގެ ބައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާ : މަންޒިލަކީ ތީޔޭ މަގޭ - ޝަރީފާ ފަޚްރީ
 • އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ : އާރިފާ އިބްރާހީމް - ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް
 • އެންމެ މޮޅު ވާހަކަ : ވަފާތެރި ނުވެވުނަސް - މަރިޔަމް މޫސާ
 • އެންމެ މޮޅު ވިލަން : އާމިނަތު ރަޝީދާ - ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް
 • އެންމެ މޮޅު ބައްޕަ : ރޯނު ޙަސަން މަނިކު - ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް
 • އެންމެ މޮޅު މަންމަ : މަރިޔަމް ޝަކީލާ - ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް : މަރިޔަމް ޒުހުރާ - ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : އިސްމާޢީލް ރަޝީދު - ނެތިދިޔަސް

ކުރު ފިލްމްތަކުގެ ބައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު ފިލްމް : އޮއްސުނު އިރާއެކު
 • އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ : ޢަލީ ޝިފާޢު - ބަޑި އެދުރު
 • އެންމެ މޮޅު ވާހަކަ : މޫސާ ލަތީފް - އޮއްސުނު އިރާއެކު
 • އެންމެ މޮޅު ބެކް މިއުޒިކް : އިބްރާހީމް ނިފާރު - އޮއްސުނު އިރާއެކު
 • އެންމެ މޮޅު ވިޒުއަލް އިފެކްޓްސް : ބަޑި އެދުރު
 • އެންމެ މޮޅު ކޮސްޓިއުމްސް : އަހުމަދު ޔޫސުފް - ހ.ށ ރަސްގެފާނު
 • އެންމެ މޮޅު ސިނަމަޓަގްރަފީ : އިބްރާހީމް މޫސާ - އޮއްސުނު އިރާއެކު
 • އެންމެ މޮޅު އެޑިޓަރ : އަލީ ޝިފާޢު - ބަޑި އެދުރު
 • އެންމެ މޮޅު މޭކަޕް: މަރިޔަމް އަފީފާ - ކަނޑުވިގަނި
 • އެންމެ މޮޅު ޚާއްޞަ މޭކަޕް: ހަސަން - ވަސްވާސް ސީރީޒް
 • އެންމެ މޮޅު ވިލަން: އަޙުމަދު ނިމާލް - އޮއްސުނު އިރާއެކު
 • އެންމެ މޮޅު ކޮމީޑިއަން : ހުސައިން މުނައްވަރު - ކުޑަ ފޫޅުގެ ވަސްވާސް
 • އެންމެ މޮޅު ކުޑަކުއްޖާ : ސުމާނީ - އިރުއޮއްސުމުން
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް: މަރިޔަމް އަފީފާ - ކަނޑު ވިގަނި
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : ޔޫސުފް ރަފީޢު - ހުރިގޮތަކީ މިއީބާ (ވަގު)
 • އެންމެ މޮޅު އަންހެން އާމޫނު: މުސްލިމާ - ފެނުޕަރީ
 • އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އާމޫނު: އިބްރާހީމް ރިޔާޒް - ބައޯކަލޯ

މިއުޒިކްބައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް ފިލްމީ ތަރި ރިޝްމީ ނަށަނީ
 • އެންމެ މޮޅު ލިރިކްސް : ކްރޭޒީ ޚިޔާލޭ - ޝަރީފާ ފަޚްރީ
 • އެންމެ މޮޅު އަމިއްލަ ރާގު : ހިތްބޭނުމޭ ބުނަން - އަހުމަދު ފަލާހް
 • އެންމެ މޮޅު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ: ފާތިމަތު ޒޫނާ
 • އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ : މުޙައްމަދު ޢަބުދުލް ޣަނީ
 • އެންމެ މޮޅު އޯޑިއޯ ލަވަ : ދަންދަން ދަން - ހިތްކިޔާތީ
 • އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯ ލަވަ : ކްރޭޒީ ޚިޔާލޭ - ހިތް ދީވާނާ
 • އެންމެ މޮޅު ކޮރިއޮގްރަފީ: ސުނީތާ ޢަލީ - ކްރޭޒީ ޚިޔާލޭ
 • އެންމެ އޯޑިއޯ އަލްބަމް : ހިތް ދީވާނާ 4
 • އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯ އަލްބަމް : ހިތް ރޯނޭ

ޚާއްޞަ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް : ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު
 • ޖަޖުންގެ ޚާއްޞަ އެވޯޑް : ބުންޏޭ ބުންޏޭ - ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]