ސަން އެފްއެމް އެވޯޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސަން އެފްއެމް އެވޯޑް އަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު ވަނަ ސަން އެފްއެމް ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން ތަޢާރަފްކޮށް ދޭން ފަށާފައިވާ އެވޯޑް އެކެވެ.

ސަން އެފްއެމް އެވޯޑް 2009[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަން އެފްއެމް އެވޯޑް 2009 ގައި ހޮވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނަތަކާއި އެވަނަތަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ނަންތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ސަން އެފްއެމް އަހަރުގެ އެންމެ މަގްބޫލް ޝަޚްޞިއްޔަތު އެވޯޑް – 2009[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަން އެފްއެމް އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝަޚްޞިއްޔަތު އެވޯޑް(ފިރިހެން) – 2009[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަން އެފްއެމް އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝަޚްޞިއްޔަތު އެވޯޑް(އަންހެން) – 2009[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޢާއިޝަތު ނައުރާ
  • އާމިނަތު ޝިއުރާ
  • މަރިޔަމް ނާޒިމާ

ސަން އެފްއެމް އަހަރުގެ މުނިފޫހި ފިލުވައިދިނުމުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު އެވޯޑް(ފިރިހެން) – 2009[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަން އެފްއެމް އަހަރުގެ މުނިފޫހި ފިލުވައިދިނުމުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު އެވޯޑް(އަންހެން) – 2009[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަން އެފްއެމް އަހަރުގެ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞިއްޔަތު އެވޯޑް – 2009[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]