ޢަލީ ސީޒަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޢަލީ ސީޒަން އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ޑްރާމާ އަދި ފިލްމާއި ލަވަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ހަރކާތްތެރި ވުމަށްފަހު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އާދެ ކެމެރާ ކުރިމައްޗަށް ނިކުތީ 1998 ވަނަ އަހަރު އެވެ. 2009 ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 17 ދިވެހި ދިގު ފިލްމެއްގައި ސީޒަންހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހިތް އެދެނީ - 2005
 • ދީވާނާ
 • އެރޭގެ ފަހުން - 2006
 • ކަރުނަވީ ބޭވަފާ - 2009 - ޑައިރެކްޓްކުރީ ސީޒަން
 • ޚަލާސް - 2008
 • ޒުލޭޚާ - 2007
 • ވަތަން - 2008
 • ދަރިންނަށްޓަކައި
 • ހަތަރު އުދަރެސް
 • އާއަހަރެންވެސް ލޯބިވީން
 • 2000 ވަނަ އުފަންދުވަސް
 • ފަހު ޞަފްޙާ - 2007
 • ހަންޑީގަނޑުވަރު ދޮންކަމަނަ 1/2 2
 • ދިންވޭނުގެ ހިތާމައިގައި - 2010
 • މާފެއްނެތް - 2010
 • ގިނި ހިލަ
 • ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ (ނުނިކުމޭ)
 • ޖިންނި - 2010
 • ކުޑަ ފޫޅުގެ ވަސްވާސް - 2006
 • ކަނޑުވިގަނި - 2007
 • ކަފުން - 2009
 • މިޝަން 24 - 2006
 • ނީނާ - 2007
 • ވިގަނި - 2007

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ތިޔަ ލޯބީގައި
 • ސާރާ
 • ކަލާގެ ހައްގުގައި
 • ކުށަކާނުލާ

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : ޢަލީ ސީޒަން - ހިތް އެދެނީ - ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް 3
 • އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގ އެކްޓަރ : ޢަލީ ސީޒަން - ޒުލޭޚާ - ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް 4