ޔޫސުފް ޝަފީޢު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފައިލު:Wallpaper2-large.jpg
ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް 5ގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމް ވާލޯބި އެނގޭނަމަ

ޔޫސުފް ޝަފީޢު(ޔޫއްޕެ) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ގިނަ ދިވެހި ފިލްމްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.

ވަނަވަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ފުރިހަމަ ނަން: ޔޫސުފް ޝަފީޢު
 • އާންމު ނަން: ޔޫއްޕެ
 • ޢުމުރު: 34 އަހަރު
 • ފުރަތަމަ ފެނިލުން: ދިރިހުރެ ފުރާނަދާތީ (ޖަމްޝީދާ އާއެކު)
 • މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވާ ލަވައިގެ އަދަދު: 323 - 327 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ( ނޮވެމްބަރު 2009)
 • އެންކަމުދާ އެކްޓްރެސް: ނިއުމާ / ޝީލާ
 • އެންމެ ކަމުދާ އެކްޓަރ : ލޫއްޕެ / މުޢާ
 • އެކްޓުރަން އެންމެ ފަސޭހައީ: ނިޢުމާ އަދި ޝީލާއާއެކު
 • އެންމެ ކަމުދާ ސެންޓް: އިއްސެމިޔާކީ
 • އެންމެ މީރު ކެއުން: ކުޅިމަސް ރޮށި
 • މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ: ދެކުދިން
 • ރާއްޖެއިން އެންމެ ކަމުދާ ޑައިރެކްޓަރ : ނަހުލާ، ފައްތާހު، އަމްޖޭ، ނިމާލް
 • އެންމެ ފޫހިވަނީ: ދޮގު ހަދާ މީހުންދެކެ
 • އާއިލާއިން އެންމެ ލޯބިވަނީ : މަންމަ އަދި އާއިލާ ހުރިހާ މެންބަރުން
 • އެންމެ ހިތް ހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ކުޅެވުނު ލަވަ: ހިތާ ބޭނުންވިގޮތާ
 • އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަށްކުޅެވުނު ފިލްމް: ޒުލޭޚާ / ޔޫސުފް
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމް : ފަރުދާގެ ފުރަގަސް
 • ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނެރެދިނީ: ޓީވީ ކެމެރާމަން ޝިޔާޒް


މައްސަލަޖެހި ހުއްޓި ނުނިކުންނަ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އަނދިރިފަރާތް (ނުނިކުމޭ)
 • ރާނިޔާ ( ނުނިކުމޭ)
 • ބީހުން ( ނުނިކުމޭ)
 • ވަންހަނާ ( ނުނިކުމޭ)

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : ޔޫސުފް ޝަފީޢު - ޒުލޭޚާ - މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް - 2007
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : ޔޫސުފު ޝަފީޢު - ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން - ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް - 4
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : ޔޫސުފް ޝަފީޢު - ވާލޯބި އެނގޭ ނަމަ - ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް - 5
 • އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ : ޔޫސުފް ޝަފީއު - އެދޮންވެލި ތުނޑި 1 (ކުރު ފިލްމްތަކުގެ ބައިން ) - ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް - 5
 • އެންމެ ރީތި ފިރިހެން ފިލްމީތަރި - ބެލުންތެރިންގެ ހޮވުން - ފިލްމީ އުދަރެސް - 2009
 • އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ : ޔޫސުފް ޝަފީއު - ދެވަންސޫރަ - ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 9
 • އެންމެ މޮޅު އެޑިޓަރ : ޔޫސުފް ޝަފީއު - ދެވަންސޫރަ - ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 9
 • އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ : ޔޫސުފް ޝަފީއު - ދެވަންސޫރަ - ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 9
 • އެންމެ މޮޅު ސްކްރީންޕްލޭ : ޔޫސުފް ޝަފީއު - ދެވަންސޫރަ - ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 9

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް އެހެންތަރިން ޕްރޮޑިއުސަރ ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ ލިޔުނީ
ނޭގޭ ފަރުދާގެ ފުރަގަސް ޝިޒްލާ، ޝާހްޒާދާ ފަރިވާ ފިލްމްސްގެ އުފެއްދުމެއް ނޭގޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ ގިލަން ނޭގޭ - އަމްޖޭ މ.ގާސިމް
ނޭގޭ މިފްޒާލް ނޭގޭ ހިންދީ ފިލްމް ރާހުލްގެ ކޮޕީއެއް އަމްޖޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ ހިތް ހަލާކު ނިއުމާ ހިންދީ ފިލްމް ކުޗުކުޗުހޯތާހޭގެ ކޮޕީއެއް އަމްޖޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ އަތްބެއްގެ ލޯބި ފިރިއެއްގެ ވާޖިބު އާރިފާ، ޖަމްޝީދާ - އަމްޖޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ މަޖުބޫރު ލޯބި ނިޝާ، ރީކޯ މޫސަ - އަމްޖޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ ސަނދުރަވިރޭ ނިޝާ، ނާއްކޮ - އަމްޖޭ މޫސާ ސާއިދު
ނޭގޭ އެދިއެދި ހޯދީމޭ އިއްސެ، ނިޝާ ކޭއެމްއާރު އިން އުފެއްދި ފިލްމެއް ނޭގޭ ކޮޕީ ރަޝީދު
2000 ގުރުބާނީ ނިޝާ، ސޮބާހް މޫސާ ރުޝްދީ ޕްރޮޑިއުސްކުރި ފިލްމެއް އަމްޖޭ ނޭގޭ
2001 ނާއުއްމީދު ނިޝާ، ޖަމްޝީދާ، ރީކޯ މޫސާ މާޕާ އިން އުފެއްދި ފިލްމެއް ނަހުލާ ނަހުލާ
2002 ލޯބިނުވެވުނުނަމަ ނިޝާ، ޖަމްޝީދާ، ޝިމާއު މާޕާ އިން އުފެއްދި ފިލްމެއް ނޭގޭ ނަހުލާ
2002 ކަލާޔާނުލާ (ފިލްމް) ނިއުމާ ޝިރާނީ މާޕާގެ ފަރާތުން ނަހުލާ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ނަހުލާ ނަހުލާ
2002 އެދަތުރު ހައްޖަ، ނީލަމް، ލޫއްޕެ، އައްޔަ - ޔޫއްޕެ ޔޫއްޕެ
2005 ވާލޯބި އެނގޭނަމަ (ފިލްމް) އަފީފާ، ފަރީލާ، ރިޔާޒް ރެޑްޕްރޮޑަކްޝަން ގެ ފަރާތުން ނިމާލް ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ނިމާލް މަހުދީ އަހުމަދު
2005 ވެހޭވާރޭތެރެއިން ހައްޖަ، އާމިރާ، ނީނާ - ފައްތާހު ނޭގޭ
2005 ޒުލޭޚާ ނިޝާ، ޝީލާ، މަނިކު، ސީޒަން މާޕާގެ ގެ ފަރާތުން ނަހުލާ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ނަހުލާ ނަހުލާ
2007 އެދޮންވެލި ތުނޑި 1 ޝަހުޒާ،ރިޔާޒް ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކުރި ކުރު ފިލްމެއް ޔޫއްޕެ ނޭގޭ
2008 ޔޫސުފް (ފިލްމް) ނިއުމާ، ޝީލާ، މަނިކު،ނިމާލް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓްގެ ފަރާތުން ނަހުލާ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ނަހުލާ ނަހުލާ
2008 ހުކުރު ވިލޭރޭ ރިޝްމީ،ޢައްޒާ، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ރިޝްމީ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ރިޝްމީ ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދު
2008 އެދޮންވެލި ތުނޑި 2 ޝަހުޒާ،ރިޔާޒް ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކުރި ކުރު ފިލްމެއް ޔޫއްޕެ ނޭގޭ
2008 އިރުއޮއްސުމުން އަފީފާ، ނިމާލް، ނިމާލް ޑައިރެކްޓްކުރި ކުރު ފިލްމެއް ނިމާލް ނޭގޭ
2009 01 ޖެނުއަރީ (ފިލްމް) ހަމްދާން، ޔޫސުފް ޒުހުރީ ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ޔޫއްޕެ ޔޫއްޕެ
2009 ހިތް ރޮއްވާނުލާ (ފިލްމް) ނިއުމާ،ސިތޫ، މުއާ ދެކެދެކެވެސް ގެ ފަރާތުން ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ޔޫއްޕެ ޔޫއްޕެ
2009 ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް) ނިއުމާ ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓްގެ ފަރާތުން ޢަލީ ޝިފާއު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް ޢަލީ ޝިފާއު ނޭގޭ
2009 އުދަބާނި (ފިލްމް) ހާމިދު، ޢާމިރާ ލާރނާސް ޕްރޮޑަކްޝަން އިން އަމްޖަދު އިބްރާހީމް ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް އަމްޖޭ މ.ގާސިމް
2009 އެދަރިފުޅު (ފިލްމް) ނިއުމާ، ޝީލާ، މަނިކު،ނިމާލް ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް ނިމާލް އަހުމަދު ޝަރުމީލް
2009 ލޯތްބަށްޓަކައި ޝީލާ، މަނިކު، ފައިޞަލް، ފަރީލާ، ޝާހު - ނިމާލް ޔޫއްޕެ
2009 އެވަގުތު ފިއްޓޭ، ފަރީލާ، ޝިޔާޒް - ޔޫއްޕެ ނޭނގޭ
2010 ވީރާނާ ނިއުމާ، ޢާމިރާ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން އިން ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއް ޔޫއްޕެ ނަހުލާ
2010 ޒަލްޒަލާ ޝީލާ،މަނިކު، ރަވީ، ސީޒަން، ދަރާ ރަޝީދު އަހުމަދު ނިމާލް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއް ނިމާލް ނިމާލް
2010 ދިންވޭނުގެ ހިތާމައިގައި ޝީލާ،މަނިކު ،ނިއުމާ ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ ފަރާތުން ޢަލީ ޝިފާއު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއް ޢަލީ ޝިފާއު ޢަލީ ޝިފާއު
2018 ދެވަންސޫރަ ޝިފާ، ޔޫއްޕެ، ފައިޞަލް، ދޮންއައްޔަ، ޖިމީ، ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޔޫސުފްޝަފީއު ޔޫސުފްޝަފީއު