ކަރުނަވީ ބޭވަފާ (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކަރުނަވީ ބޭވަފާ
Karunavibeyvafaa.JPG
ކަރުނަވީ ބޭވަފާ ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ޢަލީ ސީޒަން
Produced by ނޫރު މޫވީސް
Written by ޝަރީފް
Starring ޢަލީ ސީޒަން
ނިއުމާ މުޙައްމަދު
ނާދިޔާ ޙަސަން
ކޮއްޔަ ޙަސަން މަނިކު
އާރިފާ އިބްރާހީމް
Release dates
2009
Running time
90 މިނެޓް
Language ދިވެހި


ކަރުނަވީ ވޭފަވާ އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ދިވެހި ފިލްމެކެވެ.