Jump to content

ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރީން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މި ޤިސްމުގައި ވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި މިހާރު އަވަހާރަވެފައިވާ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ގިސްމު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރީން" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 36 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.