މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އުފަންވެވަޑައިގަތީ ފުވައްމުލަކަށެވެ. އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ގެ ބައްޕައަކީ ޏ.ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު މައިގޭ އިބްރާހީމް ޙުސައިން އެވެ. މަންމައަކީ ހަމަ އެރަށު ދިގުފީނި އާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 25 ސެޕްޓެމްބަރު 1942 ގައެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ފަށާ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރެއްވީ ރާއްޖެއިންނެވެ. މިޞްރުގެ ޖާމިޢަތުލް އަޒުހަރުން ބީއޭ އަދި އެމްއޭ ނަގައިފައި ވެއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ގުރުއާން ހިތުދަސް ހާފިޒެކެވެ. ސަރުކާޜުގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން ޤާޟީކަން، މުޙާމީކަން އަދި މިނޫން ކޯސްތަކަށް ވެސް ކިޔަވާ ދެއްވާފައި ވެއެވެ.


ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1987 : ޢަރަބިއްޔާ ސުކޫލްގެ މުދީރުކަން
  • 1988 : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނާއިބުކަން
  • 5 ޖެނުއަރީ 1989 : މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސްކަން
  • 11 ނޮވެމްބަރު 1993 : މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްކަން
  • 11 ނޮވެމްބަރ 1996 : އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖުލީހުގެ ރައީސްކަން
  • 6 ނޮވެމްބަރު 1996 : އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން
  • ޖުޑިޝަލް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006