އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ

އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ އަކީ ކުޅަދާނަ ޅެންވެރި އެކެވެ. ޢަރަބި ބަސް ރަގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ޢިލްމުވެރި އެކެވެ. މުދައްރިސެކެވެ. ލިޔުންތެރި އެކެވެ. ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޚާދިމެކެވެ.


ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރެއްވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރެއްވީ މިޞްރުންނެވެ. އެތަނުން އޭނާ އިބްތިދާއީ ތަޢުލީމް ނިންމި އެވެ. 1920 ވަނަ އަހަރުގެ ދުވަސްވަރު މިޞްރު ފަދަ ތަންތަނުގައި އިބްތިދާއީ ތަޢުލީމް ނިންމާފައި ތިބޭމީހުންނަކީ ވަރަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ބައެއް ކަމުގައި ބެލެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ ހަގީގަތެއްކަން ޢުމަރު ޢީސާގެ ދުލާއި ގަލަމުން ދިވެހިންނަށް ސާބިތު ކޮށްދީފައި ވެއެވެ.


ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު
Adabiyyaat.jpg
ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ބަހަށްކުރެއްވި ޚިދުމަތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތަރުޖަމާ ކުރެއްވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ ވަނީ ތަފާތު ފޮތްތަކެއް ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ތަރުޖަމާކޮށްދީފައިވާ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ ނަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 • ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު
 • ހަނގުރާމައިގެ ރަންހާރު
 • ޖޯން އާއި ޖޭން
 • ރަތް ބުރު
 • ކަލީލާ ވަ ދިމްނާ
 • ފޫހިފިލުވާ ގުލްޒާރުގެ ނަމުގައި ނެރުނު ވާހަކަތައް
 • ކައުންޓް އޮފްދަ މައުންޓް ކްރިސްޓޯ

ޅެންވެރިކަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ އަކީ ދިމާވި ކޮންމެ މައިގަނޑު ނަމަކަށް ޅެންހެދުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ އަކީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ސީނި އަސުރުމާ އެވެ. އޭނާގެ ޅެންތައް ބޮޑަށް އަމާޒުކުރެވިފައި ހުރީ ނުވަތަ ޅެން ހެއްދެވުމުގައި ޚާއްޞަ ރޮނގެއްގެ ގޮތުން ގެންގުޅުއްވީ ލޯބީ ޅެންތައް ހެއްދެވުމެވެ.

ސަރުކާރު ޚިދުމަތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ވަޒީފާތަކުގައި އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާ އުޅުއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އަދާކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ވަޒީފާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 • މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލްގެ މުދައްރިސްކަން
 • މަޙްކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ނާއިބުކަން
 • މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލްގެ ނާޒިރުގެ ނާއިބުކަން
 • ބަންޑާރަ ނާއިބު އޮފީހުގެ މުޢާވިންކަން
 • ޕީއާރްއެފް ޑިވިޝަންގެ އިމާމްކަން

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ފަތްތޫރަ - ނޮވެމްބަރ 1988 - ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު