އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު

އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވަނީ 13 އެޕްރީލް 1952 ން ފެށިގެން 21 އޮކްޓޯބަރ 1953 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު އަކީ ދީނީ ތަޢުލީމް ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޢަރަބި ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފެއް އަލްއީޤާޒް ގެ ނަމުގައި ނެރުއްވާފައެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތަފާތު ފެންވަރުގެ މަގާމްތައް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.ދިވެހި ބަހުގެ އަދީބެކެވެ. މުޞައްނިފެކެވެ. ވާހަކަ ލިޔުއްވުމާއި ރައިވަރު ހެއްދެވި ޝައިރެކެކެވެ.

އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު އަކީ މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދެއްވި މުދައްރިސުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1900 - އެތެރެކޮއިލު މިސްކިތު މަލިންކަން
  • 1904 - ފަތްލިޔާކަން
  • 1948 - ވަޒީރުއް ދާޚިލިއްޔާގެ ނާއިބުކަން
  • 1947 - މަޙްކަމަތުއް ދާޚިލިއްޔާގެ ވަކީލުކަން
  • 13 އެޕްރީލް 1952 - 21 އޮކްޓޯބަރ 1953 - ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސްކަން

ބޭފުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މަލިމް މުޙައްމަދު ފުޅު
  • މަލިމް އިބްރާހީމް ކަލޭފާނު
  • މަލިމް ފާތިމާ ފުޅު

އަވަހާރަވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވީ 18 ނޮވެމްބަރު 1970 ގައެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006