އައްޝައިޚް ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ އަކީ ސުމުއްވުލް އަމީރު ޢަބުދުލް މަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނުގެ ބޭފުޅަކު ފަދައިން ތަޢުލީމް ދެއްވައިގެން ގެންގުޅުއްވައި ބޮޑުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކޮށް ޑިގްރީ ނެންގެވީ މިޞްރުގެ ޖާމިޢަތުލް އަޒްހަރުންނެވެ. އައްޝައިޚް ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ތަގްރީރު ދެއްވާ ރައްޔިތުން އެތަގްރީރުތައް ޢަމަލީގޮތުން ބަލައިގެންނެވި ހިތްހެޔޮ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ހިންގެވި ތަނަވަސް ބޭފުޅެކެވެ. ތަޤްވާވެރި އަޅުވެރި އެކެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ނިޔާ ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން : 22 އޮގަސްޓް 1953 (12 ޛުލްޤައިދާ 1372 ) ހޮނިހިރު
  • ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން : 14 މާރޗް 1954 ( 8 ރަޖަބު 1373 ) އާދީއްތަ

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006