އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އިތުރަށް ބެއްލެވުމަށް: އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު 2005 އަދި އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު 1907

މި ޞަފްޙާގައި މިވަނީ އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. މި ލިސްޓު ހެދިފައިވަނީ އެއްމެ ފަހުގެ ރަސްމީ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޢަދަދު ނެގިފައިވަނީ އެކި ދުވަސްވަރު ކަމަށްވާތީ ތަފާތެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގންވާ ކަމެކެވެ.

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ އ.ދ. އިން ޤަބޫލު ކުރާ ޤައުމުތަކާއި ޓެރިޓަރީގެ އިތުރުން ޤަބޫލުނުކޮށް އަދި އޮތް 7 ތަނެކެވެ.


އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވަނަ ޤައުމު އާބާދީ ތާރީޚު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ އިން % މަރުޖިޢު
ދުނިޔެ 6,661,000,000 100% Population clock
1 ސީނުކަރަ 1,321,000,000 20.05% Population clock
2 ހިންދުސްތާން 1,129,000,000 17.14% Population clock
3 އެމެރިކާ 301,950,000 4.58% Population clock
4 އިންޑޮނޭޝިއާ 234,950,000 3.57% Population clock
5 ބުރެޒިލް 186,500,000 2.83% Population clock
6 ޕާކިސްތާން 163,630,000 2.48% Population clock, [1]
7 ބަންގާޅު 150,500,000 2.28% Population clock
8 ރޫސީވިލާތް 141,400,000 2.15% Population clock
9 ނައިޖީރިއާ 134,700,000 2.04% Population clock
10 ޖަޕާނު 127,720,000 މާރިޗު 1, 2007 1.94% Official Japan Statistics Bureau estimate
11 މެކްސިކޯ 107,449,525 2006 estimate 1.57%

Official Mexico INEGI estimate

12 ފިލިޕީންސް 91,100,000 1.38%

Population clock

13 ވިއެޓުނާމު 85,250,224 1.29%

Population clock

14 ޖަރުމަނުވިލާތް 82,310,000 Dec. 31, 2006 1.25% Official Destatis estimate
15 މިޞްރު 80,880,000 1.23%

Population clock

16 އިތިޔޯޕިއާ 77,431,000 1.18%

Population clock

17 ތުރުކީވިލާތް 76,028,600 2007 1.1% World Bank estimate
18 އީރާން 70,049,262 1.08% Population clock[2]
19 ކޮންގޯ (ދިމިޤްރާޠީ ޖުމްހޫރިއްޔާ) 64,460,000 0.98% Population clock
20 ފަރަންސޭސިވިލާތް[3] 64,102,140 Jan. 1, 2007 0.97% Official INSEE estimate
21 ސިޔާމު 62,828,706 Dec. 31, 2006 0.95%

Official estimate

22 ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 60,609,153 Jul. 1, 2006 0.91% Official ONS estimate
23 އިޓަލީވިލާތް 58,863,124 Jul. 1, 2006 0.89% Official Istat estimate
24 ދެކުނު ކޮރެއާ 49,024,737 0.74% Population clock
25 ބަރުމާ 47,400,000 0.72%

Population clock

26 ޔުކްރެއިން 46,300,000 0.7% Population clock
27 އިސްޕެއިން 44,708,964 Jan. 1, 2006 0.68% Official INE estimate
28 ދެކުނު އެފްރިކާ 44,220,000 0.67% Population clock
29 ކޮލަންބިއާ 42,660,000 0.65% Population clock
30 ސޫދާން 42,250,000 0.64% Population clock
31 އާޖެންޓީނާ 40,250,000 0.61% Population clock
32 ޕޮލެންޑު 38,132,277 Jun. 30, 2006 0.58% Official GUS estimate
33 ޓެންޒޭނިއާ 37,849,133 0.58% Population clock
34 ކެނެޑާ 33,390,000 0.5% Population clock
35 ޖަޒާއިރު 33,333,000 0.51% Population clock
36 މޮރޮކޯ 33,241,000 0.51% Population clock
37 އަފްޣާނިސްތާން 31,500,000 0.48% Population clock
38 ކެންޔާ 31,138,735 0.56% Population clock
39 ޔުގެންޑާ 29,990,000 0.46% Population clock
40 ނޭޕާލް 28,880,000 0.44% Population clock
41 ޕެރޫ 28,750,000 0.44% Population clock
42 އުޒްބެކިސްތާން 27,770,000 0.42% Population clock
43 މެލޭޝިއާ 26,990,000 Jan. 2007 0.41% Population clock
44 ޢިރާޤު 26,783,383 0.41% Population clock
45 ވެނެޒުއޭލާ 26,070,000 0.4% Population clock
46 ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 25,970,000 0.39% Population clock
47 އުތުރު ކޮރެއާ 23,330,000 0.35% Population clock
48 ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ (ޓައިވާން) [4] 22,890,000 Jan. 2007 0.35% Official National Statistics ROC estimate
49 ގާނާ 22,880,000 0.35% Population clock
50 ރުމޭނިއާ 22,280,000 0.34% Population clock
51 ޔަމަން 22,220,000 0.34% Population clock
52 އޮޅުދޫކަރަ 20,990,000 0.32% Population clock
53 އޮސްޓަރުލިޔާ 20,830,000 30 April, 2007 0.32% Population clock, [5]
54 މުސިންބީ 20,765,000 0.32% Population clock
55 މަޑަގަސްކަރަ 19,400,000 0.29% Population clock
56 ސޫރިޔާ 19,300,000 0.29% Population clock
57 ކެމަރޫން 18,080,000 0.27% Population clock
58 އައިވަރީ ކޯސްޓު 17,990,000 0.27% Population clock
59 ނެދަލޭންޑު 16,390,000 0.25% Population clock
60 ޗިލީ 16,295,000 0.25% Population clock
61 ކަޒަކިސްތާން 15,390,000 0.23% Population clock
62 ބުރުކީނާ ފާސޯ 14,250,000 0.22% Population clock
63 ކެންބޯޑިއާ 14,200,000 0.22% Population clock
64 ނިޖަރު 13,957,000 0.21% Population clock
65 އިކުއެޑޯރު 13,850,000 0.21% Population clock
66 މަލާވީ 13,550,000 0.21% Population clock
67 ޒިމްބާބުވޭ 13,010,000 0.2% Population clock
68 ގުއަޓެމާލާ 12,750,000 0.19% Population clock
69 ސެނެގާލް 12,500,000 0.19% Population clock
70 އެންގޯލާ 12,150,000 0.18% Population clock
71 މާލީ 12,065,000 0.18% Population clock
72 ޒެމްބިއާ 11,668,000 0.18% Population clock
73 ކިއުބާ 11,470,000 0.17% Population clock
74 ޔޫނާން 10,668,000 0.16% Population clock
75 ޕޯޗުގަލް 10,605,870 0.16% Population clock
76 ބެލްޖިއަމް 10,364,000 0.16% Population clock
77 ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ 10,287,189 Dec. 31, 2006 0.16% Official ČSÚ estimate
78 ތޫނިސް 10,280,000 0.16% Population clock
79 ޗާޑު 10,250,000 0.16% Population clock
80 ސާބިއާ 10,170,000 2002 0.15% Population clock [6]
81 ހަންގޭރީ 9,950,000 0.15% Population clock
82 ގީނިއާ 9,950,000 0.15% Population clock
83 ރުވާންޑާ 9,800,000 0.15% Population clock
84 ބެލާރުސް 9,700,000 0.15% Population clock
85 ޑޮމިނިކަން ޖުމްހޫރިއްޔާ 9,400,000 0.14% Population clock
86 ބޮލީވިއާ 9,182,000 0.14% Population clock
87 ސުވިޑެން 9,113,257 Dec. 31, 2006 0.14% Population clock
88 ސޯމާލިއާ 9,110,000 0.14% Population clock
89 ހައިޓީ 8,700,000 0.13% Population clock
90 ބެނިން 8,439,000 0.13% Population clock
91 އަޒަރުބައިޖާން 8,411,000 0.13% Population clock
92 އޮސްޓުރިއާ 8,292,322 0.12% Population clock
93 ބުރުންޑީ 8,250,000 0.13% Population clock
94 ސުވިޒަލޭންޑު 7,520,000 0.11% Population clock
95 ހޮންޑިއުރަސް 7,510,000 0.11% Population clock
96 ބަލްގޭރިއާ 7,390,000 0.11% Population clock
97 އިސްރާއީލު 7,150,000 22.4.2007 0.11% Israeli Central Bureau of Statistics
98 އެލްސެލްވަޑޯރު 7,104,999 0.11% Population clock
99 ތަޖިކިސްތާން 7,100,000 0.11% Population clock
100 ހޮންކޮންގު 7,041,000 0.11% Population clock
101 ޕެރަގުއޭ 6,660,000 0.101% Population clock
102 ލާއޯސް 6,550,000 0.099% Population clock
103 ޓޯގޯ 6,145,000 0.093% Population clock
104 ސެރެލިއޯން 6,140,000 0.093% Population clock
105 ލީބިޔާ 6,100,000 0.093% Population clock
106 އުރުދުން 5,990,000 0.091% Population clock
107 ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 5,887,000 0.089% Population clock
108 ނިކަރާގުއާ 5,770,000 0.088% Population clock
109 ސުލޮވާކިއާ 5,460,000 0.083% Population clock
110 ޑެންމާކު 5,450,000 0.083% Population clock
111 ކިރިގިސްތާން 5,330,000 0.081% Population clock
112 ފިންލޭންޑު 5,290,000 0.08% Population clock [7]
113 ތުރުކުމެނިސްތާން 5,220,000 0.079% Population clock
114 ނޯވޭ 4,770,000 0.072% Population clock, [8]
115 ކުރޮއޭޝިއާ 4,551,000 0.069%
116 އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތު 4,496,000 0.068%
117 ސިންގަޕޫރު 4,483,900 0.068% Population clock
118 ޖޯޖިއާ 4,474,000 0.068% [9]
119 އެރިތުރިއާ 4,401,000 0.067%
120 ކޮސްޓަރީކާ 4,327,000 0.066% Population clock
121 އަޔަލޭންޑުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 4,234,925 0.064% [10]
122 ނިއުޒިލޭންޑު 4,182,000 0.063% Population clock
123 މޮލްޑޯވާ 4,148,000 0.063% [11]
124 މެދުތެރޭ އެފްރިކާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 4,038,000 0.061%
125 ކޮންގޯ (ޖުމްހޫރިއްޔާ) 3,999,000 0.061% Population clock
126 ފަލަޞްޠީން 3,974,844 0.06% Population clock Population clock
127 ޕުއެޓެރީކޯ (އެމެރިކާ) 3,955,000 0.06% Population clock
128 ލުބުނާން 3,907,000 0.059% Population clock
129 އަލްބޭނިއާ 3,622,720 0.054% Population clock
130 ބޮސްނިޔާ ހަރުޒެގޮވީނާ 3,511,000 0.059%
131 ސޮމާލީލޭންޑު 3,500,000 0.053%
132 އުރުގުއޭ 3,463,000 0.053% Population clock
133 ލިތުއޭނިއާ 3,431,000 0.052% Population clock
134 ލައިބީރިއާ 3,283,000 0.05% Population clock
135 ޕެނަމާ 3,232,000 0.049% Population clock
136 އަރުމީނިއާ 3,215,800 0.049% Population clock
137 މޮރިޓާނިއާ 3,069,000 0.047%
138 ކުވެއިތު 2,687,000 0.041% Population clock
139 ޖެމެއިކާ 2,651,000 0.04%
140 މޮންގޯލިއާ 2,646,000 0.04%
141 ޢުމާން 2,567,000 0.039% Population counter
142 ބޫޓާން 2,279,723 0.035% [12]
143 ލެޓުވިއާ 2268891 0.035% Population clock
144 ނެމީބިއާ 2,054,500 0.031% Population clock
145 މެސެޑޯނިއާ 2,054,500 0.031% Population clock
146 ސުލޮވީނިއާ 2,009,000 0.031% Population clock
147 ލެސޯތޯ 2,022,000 0.027% Population clock
148 ބޮޓުސްވާނާ 1,765,000 0.027% Population clock
149 ގީނީ-ބިސާއޫ 1,586,000 0.024% Population clock
150 ގެމްބިއާ 1,517,000 0.023%
151 ގެބޯން 1,384,000 0.021%
152 އެސްޓޯނިއާ 1,326,500 0.02% Population clock
153 ޓުރިނިޑާޑް ޓޮބޭގޯ 1,305,000 0.02% Population clock
154 މޮރިޝަސް 1,249,000 0.019% Population clock[13]
155 ސުވާޒިލޭންޑު 1,032,000 0.016% Population clock
156 އިރުމަތީ ޓިމޯރު 947,000 0.014%
157 ފިޖީ 848,000 0.013%
158 ސައިޕްރަސް 835,000 0.013% Population clock [14]
159 ޤަޠަރު 813,000 0.012%
160 ޖުޒުރުޤަމަރު 798,000 0.012% Population clock[15]
161 ރިޔޫނިއަން (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 794,700 0.012% Population clock
162 ޖިބުތީ 793,000 0.012%
163 ގުޔާނާ 751,000 0.011%
164 ބަޙްރައިން 727,000 0.011% Population clock
165 މޮންޓެނީގުރޯ 620,145 0.009% [16]
166 ޓުރާންސްނިސްޓުރިއާ 555,347 0.008%
167 މަކާއޫ 508,500 0.008% Population clock
168 ކޭޕް ވާޑޭ 507,000 0.008% Population clock
169 އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ 504,000 0.008%
170 ސޮލޮމޮން ޖަޒީރާ 478,000 0.007%
171 ލަޒަންބާ 472,000 0.007% Population clock
172 ގޯޑިލޫޕު (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 455,300 0.007% Population clock
173 ސުރިނާމް 449,000 0.007%
174 މޯލްޓާ 402,000 0.006% Population clock
175 މާޓިނީކޫ (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 396,000 0.006%
176 ބުރުނައީ 382,100 0.006% Population clock
177 ހުޅަނގު ސަހަރާ 341,000 0.005%
178 ދިވެހިރާއްޖެ 329,000 0.005%
179 ބަހާމަސް 323,000 0.005% Population clock
180 އައިސްލޭންޑު 309,699 April 1, 2007 0.005% Population clock
181 ބެލީޒު 291,600 0.004% Population clock
182 ބާބަޑޮސް 280,700 0.004% Population clock
183 އުތުރު ސައިޕްރަސް ގެ ތުރުކީ ޖުމްހޫރިއްޔާ 264,172 0.004%
184 ފަރަންސޭސި ޕޮލިނޭޝިއާ (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 257,000 0.004%
185 ނިއު ކެލެޑޯނިއާ (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 237,000 0.004% Population clock
186 ނެދަލޭންޑު އެންޓިލޭ (ހޮލެންޑު) 221 736 0.003%
187 ވަނުއާޓޫ 211,000 0.003% Population clock
188 ފަރަންސޭސި ގީނާ (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 200,600 0.003% Population clock
189 ސަމޯއާ 185,000 0.003% Population clock
190 ގުއާމު (އެމެރިކާ) 170,000 0.003%
191 ސަންތި ލޫސިއާ 161,000 0.002%
192 ސައޮ ތޯމޭ އަދި ޕުރިންސިޕޭ 157,000 0.002%
193 ނަގޯނޯ-ކަރަބަކް 145,000 0.002%
194 ސަންތި ވިސެންޓޭ އަދި ގުރެނާޑީން 122,220 0.002% Population clock
195 ޓޮންގާ 118,000 0.002% Population clock
196 މައިކްރޮނޭޝިއާ 115,000 0.002% Population clock
197 އެމެރިކާގެ ވާޖިން ޖަޒީރާ (އެމެރިކާ) 112,000 0.002% Population clock
198 ކިރިބަތީ 110,000 0.002% Population clock
199 ގެރެންޑާ 92,920 0.001% Population clock
200 ޖާސޭ (ބިރިޓިޝް ތާޖުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި) 91,900 0.001% Population clock
201 އުތުރު މެރިއާނާ ޖަޒީރާ (އެމެރިކާ) 83,830 0.001% Population clock
202 ސެސެލް 82,880 0.001% Population clock
203 އައިޒަލް އޮފް މޭން (ބިރިޓިޝް ތާޖުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި) 75,050 0.001% Population clock
204 އަރޫބާ (ހޮލެންޑު) 72,720 0.001% Population clock
205 އެންޑޯރާ 71,710 0.001% Population clock
206 އެންޓިގުއާ އަދި ބާބިއުޑާ 70,720 0.001% Population clock
207 ޑޮމިނިކާ 70,210 0.001% Population clock
208 ބާމިއުޑާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 66,660 0.001% Population clock
209 ގުއާންސޭ (ބިރިޓިޝް ތާޖުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި) 65,000 0.001% Population clock
210 މާޝަލް ޖަޒީރާ 62,620 0.001% Population clock
211 އެމެރިކަން ސަމޯއާ (އެމެރިކާ) 60,660 0.001% Population clock
212 ގުރީންލޭންޑު (ޑެންމާކު) 57,750 0.001% Population clock
213 ފަރޮއޭ ޖަޒީރާ (ޑެންމާކު) 47,700 0.001% Population clock
214 ކޭމަން ޖަޒީރާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 45,500 0.001% Population clock
215 ސަންތި ކިޓަސް އަދި ނޭވީސް 43,000 0.001% Population clock
216 ލީޝްތެންސްޓީން 34,000 0.0005% Population clock
217 މޮނާކޯ 32,000 0.0005%

Population clock

218 ސަން މަރީނޯ 29,000 0.0004% Population clock
219 ޖަބަލްޠާރިޤު (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 28,000 0.0004% Population clock
220 ބިރިޓިޝް ވާޖިން ޖަޒީރާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 23,230 0.0004% Population clock
221 ކުކް ޖަޒީރާ (ނިއުޒިލޭންޑު) 21,990 0.0003% Population clock
222 ޓާކަސް އަދި ކައިކޯ ޖަޒީރާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 21,330 0.0003% Population clock
223 ޕަލާއޫ 20,770 0.0003% Population clock
224 ވާލީ އަދި ފުތޫނާ (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 16,660 0.0003% Population clock
225 ނައުރޫ 13,550 0.0002% Population clock
226 އަންގީލާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 13,480 0.0002% Population clock
227 ތުވާލޫ 12,250 0.0002% Population clock
228 މޮންސެރާޓު (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 9,590 0.0001% Population clock
229 ސަންތި ހެލީނާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 7,570 0.0001% Population clock [17]
230 ސަންތި ޕިއޭރޭ އާއި މިކުއެލޯން (ފަރަންސޭސިވިލާތް) 7,170 0.0001% Population clock
231 ފޯލްކުލޭންޑު ޖަޒީރާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 3,000 އަށްވުރެމަދު 0.00005%
232 ނީއު (ނިއުޒިލޭންޑު) 1,000 އަށްވުރެމަދު 0.00002%
233 ތޮކެލާއު (ނިއުޒިލޭންޑު) 1,000 އަށްވުރެމަދު 0.00002%
234 ވެޓިކަން ސިޓީ 783 އަށްވުރެމަދު 0.00002%
235 ޕިޓަކިރިން ޖަޒީރާ (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް) 45 އަށްވުރެމަދު 0.0000011%

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. "Archive copy". Archived from the original on 1178719153. Retrieved 1178689445.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
 2. Statistical Centre, Government of Iran. ""سرشماری ۱۳۸۵"". Retrieved 2006-12-03. 
 3. Including overseas France.
 4. Consists of the island groups of Taiwan, the Pescadores, Kinmen, Matsu, etc.
 5. Includes Christmas Island (1,508), Cocos (Keeling) Islands (628), and Norfolk Island (1,828)
 6. Includes Kosovo
 7. Includes Åland Islands
 8. Includes Svalbard (2,701) and Jan Mayen Island
 9. Excludes the Republic of Abkhazia (216,000) and South Ossetia (70,000)
 10. ފަންވަތް:PDFlink: 2006 Prelliminary Census figure is 4,234,925.
 11. Includes Transnistria (555,347)
 12. The figure from the government of Bhutan does not agree with the UN figure. The ފަންވަތް:PDFlink figure is 672,425.
 13. Includes Agalega, Rodrigues and St. Brandon
 14. Includes the Turkish Republic of Northern Cyprus (264,172). The Statistical Institute of the Republic of Cyprus shows a population of 749,200 (2004 Census).
 15. Includes the island of Mayotte (with a population as of 2002 of 160,265)
 16. [1]: Official Figure from 2003 census.
 17. Includes Ascension and Tristan da Cunha