Jump to content

ބުރުނައީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބުރުނައީ ، މި ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިޤައުމުގެ އެންމެ އާދަޔާ ޙިލާފު ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ އެއްޖިންސުން އަންހެނުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އެއް ޖިންސުން ފިރެހެނުން ގުޅުން ހިންގުން އެއީ ޤާނޫނީގޮތުން ބޮޑުވެގެންވާ ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމެވެ. މިޤައުމަކީ އަންހެނުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ހިއްވަރުދެމުންގެންދާ ޤައުމެކެވެ.