Jump to content

ޓުރިނިޑާޑް ޓޮބޭގޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޓުރިނިޑާޑް ޓޮބޭގޯ، ރަސްމީކޮށް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ އަކީ ކެރިބިއަން ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާ ގައުމެވެ. މައި ޖަޒީރާ ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ އާއި އެއަށްވުރެ މާ ކުދި އެތައް ޖަޒީރާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މި ޖަޒީރާ އޮންނަނީ ގްރެނާޑާގެ ދެކުނުން 130 ކިލޯމީޓަރު (81 މޭލު) ދުރުގައި އަދި ވެނެޒުއެލާގެ އިރުއުތުރުގެ އައްސޭރިފަށުން 11 ކިލޯމީޓަރު (6.8 މޭލު) ދުރުގަ އެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.


މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.