Jump to content

އިންސާނީ ތަރައްޤީގެ ފަށުން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ List of countries by Human Development Index އިން)
World map indicating HDI of UN member states, 2003.

██ 0.950 and higher

██ 0.900-0.949

██ 0.850-0.899

██ 0.800-0.849

██ 0.750-0.799

██ 0.700-0.749

██ 0.650-0.699

██ 0.600-0.649

██ 0.550-0.599

██ 0.500-0.549

██ 0.450-0.499

██ 0.400-0.449

██ 0.350-0.399

██ 0.300-0.349

██ lower than 0.300

██ n/a

This is a list of countries by Human Development Index (2003), as included in the United Nations Development Programme Report 2005.

Countries—almost all UN member states and a couple of special territories—fall into three broad categories based on their HDI: high, medium, and low human development. Due to lack of data, a number of territories have no HDI figures tabulated. Territories are listed under their official UN designations; those that are not UN member states are marked with an asterisk (*).

Rank Country HDI
High human development
1 ނޯވޭ 0.963
2 އައިސްލަންޑަން 0.956
3 އޮސްޓަރުލިޔާ 0.955
4 Luxembourg 0.949
5 ކެނެޑާ 0.949
6 ސުވޭދު 0.949
7 ސުވިސަރާ 0.947
8 Ireland 0.946
9 ބެލްޖިއަމް 0.945
10 އެމެރިކާ 0.944
11 ޖާފާނު 0.943
12 ނެދަލޭންޑު 0.943
13 ފިންލޭންޑު 0.941
14 ޑެންމާކު 0.941
15 ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 0.939
16 ފަރަންސޭސިވިލާތް 0.938
17 އޮސްޓްރިއާ 0.936
18 އިޓަލީވިލާތް 0.934
19 ނިއުޒިލޭންޑު 0.933
20 ޖަރުމަނުވިލާތް 0.932
21 އިސްޕެއިން 0.930
22 ބުރެޒިލް 0.929
23 އިސްރާއީލު 0.920
24 ޔޫނާން 0.912
25 ސިންގަޕޫރު 0.907
26 ސުލޮވީނިއާ 0.904
27 ޕޯޗުގަލް 0.904
28 Republic of Korea 0.901
29 Cyprus 0.891
30 ބާބަޑޮސް 0.878
31 ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ 0.874
32 މޯލްޓާ 0.867
33 Brunei Darussalam 0.866
34 އާޖެންޓީނާ 0.863
35 ހަންގޭރީ 0.862
36 ޕޮލެންޑު 0.858
37 ޗިލީ 0.854
38 Estonia 0.853
39 ލިތުއޭނިއާ 0.852
40 ޤަޠަރު 0.849
41 އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތު 0.849
42 ސުލޮވާކިއާ 0.849
43 ބަޙްރައިން 0.846
44 ކުވެއިތު 0.844
45 ކުރޮއޭޝިއާ 0.841
46 އުރުގުއޭ 0.840
47 ކޮސްޓަރީކާ 0.838
48 ލެޓުވިއާ 0.836
49 ސަންތި ކިޓަސް އަދި ނޭވީސް 0.834
50 ބަހާމަސް 0.832
51 ތޭންގަދީބު 0.821
52 ކިއުބާ 0.817
53 މެކްސިކޯ 0.814
54 ޓޮންގާ 0.810
55 ބަލްގޭރިއާ 0.808
56 ޕެނަމާ 0.804
57 ޓުރިނިޑާޑް ޓޮބޭގޯ 0.801
Medium human development
58 Libyan Arab Jamahiriya 0.799
59 Former Yugoslav Republic of Macedonia 0.797
60 އެންޓިގުއާ އަދި ބާބިއުޑާ 0.797
61 މެލޭޝިޔާ 0.796
62 Russian Federation 0.795
63 ވާލީ އަދި ފުތޫނާ 0.792
64 ރުމޭނިއާ 0.792
65 މޮރިޝަސް 0.791
66 ގެރެންޑާ 0.787
67 ބެލަރޫސް 0.786
68 ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 0.786
69 ކޮލަންބިއާ 0.785
70 ޑޮމިނިކާ 0.783
71 ޢުމާން 0.781
72 އަލްބޭނިއާ 0.780
73 ސިޔާމު 0.778
74 Samoa (Western) 0.776
75 ވެނެޒުއޭލާ 0.772
76 ސަންތި ލޫސިއާ 0.772
77 ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 0.772
78 ޔުކްރެއިން 0.766
79 ޕެރޫ 0.762
80 ކަޒަކިސްތާން 0.761
81 ލުބުނާން 0.759
82 އިކުއެޑޯރު 0.759
83 އަރުމީނިއާ 0.759
84 ފިލިޕީންސް 0.758
85 China[{{{2}}}] 0.755
86 ސުރިނާމް 0.755
87 ސަންތި ވިސެންޓޭ އަދި ގުރެނާޑީން 0.755
88 ޕެރަގުއޭ 0.755
89 ތޫނިސް 0.753
90 އުރުދުން 0.753
91 ބެލީޒު 0.753
92 ފިޖީ 0.752
93 އޮޅުދޫކަރަ 0.751
94 ތުރުކީވިލާތް 0.750
95 ޑޮމިނިކަން ޖުމްހޫރިއްޔާ 0.749
96 ދިވެހިރާއްޖެ 0.745
97 ތުރުކުމެނިސްތާން 0.738
98 ޖެމެއިކާ 0.738
99 Islamic Republic of Iran 0.736
100 ޖޯޖިޔާ 0.732
101 އަޒަރުބައިޖާން 0.729
102 Occupied Palestinian Territories* 0.729
103 ޖަޒާއިރު 0.722
104 އެލްސެލްވަޑޯރު 0.722
105 ކޭޕް ވާޑޭ 0.721
106 Syrian Arab Republic 0.721
107 ގުޔާނާ 0.720
108 Viet Nam 0.704
109 ކިރިގިސްތާން 0.702
110 އިންޑޮނޭޝިޔާ 0.697
111 އުޒްބެކިސްތާން 0.694
112 ނިކަރާގުއާ 0.690
113 ބޮލީވިއާ 0.687
114 މޮންގޯލިއާ 0.679
115 މޮލްޑޯވާ 0.671
116 ހޮންޑިއުރަސް 0.667
117 ގުއަޓެމާލާ 0.663
118 ވަނުއާޓޫ 0.659
119 މިޞްރު 0.659
120 ދެކުނު އެފްރިކާ 0.658
121 އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ 0.655
122 ތަޖިކިސްތާން 0.652
123 ގެބޯން 0.635
124 މައުރިބު 0.631
125 Namibia 0.627
126 ސައޮ ތޯމޭ އަދި ޕުރިންސިޕޭ 0.604
127 އިންޑިޔާ 0.602
128 ސޮލޮމޮން ޖަޒީރާ 0.594
129 ބަރުމާ 0.578
130 ކެންބޯޑިއާ 0.571
131 ބޮޓުސްވާނާ 0.565
132 ޖުޒުރުޤަމަރު 0.547
133 Lao People's Democratic Republic 0.545
134 ބޫޓާން 0.536
135 ޕާކިސްތާން 0.527
136 ނޭޕާލް 0.526
137 ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 0.523
138 ގާނާ 0.520
139 ބަންގާޅު 0.520
140 Timor-Leste 0.513
141 ސޫދާން 0.512
142 Congo 0.512
143 ޓޯގޯ 0.512
144 ޔުގެންޑާ 0.508
145 ޒިމްބާބުވޭ 0.505
Low human development
146 މަޑަގަސްކަރަ 0.499
147 Swaziland 0.498
148 ކެމަރޫން 0.497
149 ލެސޯތޯ 0.497
150 ޖިބުތީ 0.495
151 ޔަމަން 0.489
152 މޮރިޓާނިއާ 0.477
153 ހެއިޓީ 0.475
154 ކެންޔާ 0.474
155 ގެމްބިއާ 0.470
156 ގީނިއާ 0.466
157 ސެނެގާލް 0.458
158 ނައިޖީރިއާ 0.453
159 ރުވާންޑާ 0.450
160 އެންގޯލާ 0.445
161 އެރިތުރިއާ 0.444
162 ބެނީން 0.431
163 Côte d’Ivoire 0.420
164 United Republic of Tanzania 0.418
165 މަލާވީ 0.404
166 ޒެމްބިއާ 0.394
167 ކޮންގޯ (ދިމިޤްރާޠީ ޖުމްހޫރިއްޔާ) 0.385
168 މުސިންބީ 0.379
169 ބުރުންޑީ 0.378
170 ޙަބުޝްކަރަ 0.367
171 މެދުތެރޭ އެފްރިކާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 0.355
172 ގީނީ-ބިސާއޫ 0.348
173 ޝާދު 0.341
174 މާލީ 0.333
175 ބުރުކީނާ ފާސޯ 0.317
176 ސެރެލިއޯން 0.298
177 ނީޖަރު 0.281
Unavailable[{{{2}}}][{{{2}}}]
އަފްޣާނިސްތާން
އެންޑޯރާ
ޢިރާޤު
ކިރިބަތީ
Democratic People's Republic of Korea
ލައިބީރިއާ
ލީޝްތެންސްޓީން
މާޝަލް ޖަޒީރާ
މައިކްރޮނޭޝިއާ
މޮނާކޯ
ނައުރޫ
ޕަލާއޫ
ސަން މަރީނޯ
Serbia and Montenegro
ސޯމާލިއާ
ތުވާލޫ
  1. ^  Includes data for the People's Republic of China less Hong Kong Special Administrative Region (SAR) (with a unique HDI entry), Macau SAR, and Taiwan, Province of China.
  2. ^  The HDI report does not include data for "Taiwan, Province of China", the term used by the UN to refer to the domain of the Republic of China (ROC) (which, given the territory's political status, are not co-terminous): the UN does not recognize the ROC as a state. The Republic of China government calculated its HDI to be 0.910 for 2003 based on the following data: life expectancy of 76.1 years, adult literacy rate of 97.0%, combined enrollment rate of 97%, and GDP per capita (PPP) of US$23,911. If included among UN HDI figures, the ROC would rank 25th: behind Greece and in front of Singapore. [1]